Chhài-chiáu-á ê chi̍t-kóa būn-tê

  1. Bāng-chām miâ Chia̍h pá ·bē hit-ê tāi-thè "--" ê tiám án-chóaⁿ phah khah lī-piān? Góa kám-kak che pí "--" khah súi, m̄-koh bē-hiáu phah :sweat_smile:

  2. Piau-á, to̍h-sī tag ê kong-lêng góa chhōe-bô, kám-sī trust level iáu-bē kàu?

1 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.