Chi-ná kan-tia̍p àn khin phòaⁿ

Chi-ná kan-tia̍p àn khin phòaⁿ

Siuⁿ hàm,
Chi-ná bîn-kok su-hoat,bô hoat tō͘ chhú-lí Chi-ná kan-tia̍p,
khin-phòaⁿ nn̄g-nî ,koh ē-sái 72 bān kau-pó bián koaiⁿ
kun-jîn hoán-pòe kok-ka ,chiah hoa̍t 72 bān?
Che sī leh kó͘-lē kî-tha kun-jîn hoán-pòe kok-ka?
Tâi-oân-lâng,ài hùi-tû Chi-ná bîn-kok tī Tâi-oân ê it-chhè khoân-lī,
In-ūi chia-ê hoat-koaⁿ lóng-sī tóng-kok sî-tāi hùn-liān ê cháu-káu,
Hoat-īⁿ kok-bîn-tóng khui ê,tóng-chèng bián-sí kim-pâi

Tâi-oân-lâng ài Khí-chō ka-tī ê kok-ka,
Nā-bô ê hō͘ chia 49 Chi-ná lān-bîn hāi-sí

8 Likes