Chi-ná tòa bí-kok léng-sū-koán,soan-chheng Tang-Turkestan lú-khoân thê-seng.

Chi-ná tòa bí-kok léng-sū-koán,soan-chheng Tang-Turkestan ê hū-lú tī Chi-ná chèng-hú ê ín-tō chi-hā,
Chi-ná蹛米國領事館推特,宣稱東Turkestan ê婦女佇Chi-ná政府ê引導之下,
Lú-khoân chū-iû cheng-ka,m̄-sī seⁿ-kiáⁿ ê kang-kū,hū-lú koh-khah ū chū-sìn.
女權自由增加,毋sī生囝ê工具,婦女閣卡ū自信.

Goân-lâi tòa chi̍p-tiong-iâⁿ kah kiông-chè hun-phòe hō͘ Chi-ná cha-po͘, mā sǹg lú-khoân,
原來蹛集中營佮強制婚配予Chi-ná人,嘛算sī女權提昇,
Bô chò Islam ê lô͘-lē,chò Chi-ná kā-kam-á ê lô͘-lē,kám tio̍h lōa-hó?
無做 Islam ê奴隸,做Chi-ná咬柑仔ê奴隸敢著偌好?

2 Likes

Chiàu in hit-lō pe̍h-chha̍t-sèng èng-kai sī...

M̄ sī seⁿ-kiáⁿ ê kang-khū (X)
Hō͘ in khó͘-to̍k kah bē seⁿ (?)

3 Likes

Bat khòaⁿ lú-koân kóng pak-tó͘ lāi ê gín-á sī kià-seⁿ-thâng...

2 Likes

Chit 篇 tweet 已經乎(予)Twitter搝落來ah.

4 Likes

Án-ne in m̄-tio̍h tōa-chiah thâng? :exploding_head:

2 Likes

In ê lí-lō͘ chin kî-koài, tiāⁿ-tiāⁿ kah in ê chú-tiuⁿ hō͘-siong chhiong-tu̍t, kóng-ōe mā chin kiâm.

3 Likes