Chiaⁿ-bah-cheng

Chiaⁿ-bah-cheng kong-tâu ū kàu hàm-kó͘.

  1. Chiaⁿ-bah-cheng ê Bí-kok gû-bah chá tio̍h teh chìn-kháu.

  2. Tâi-oân-lâng khì kok-gōa lú-iû, chiaⁿ-bah-cheng ti-bah mā ē chia̍h tio̍h.

  3. Tō sǹg kóng ū chìn-kháu, mā bô lâng pek lí khì chia̍h.

  4. Kóng “kiaⁿ chhan-thiaⁿ ē kâng phiàn” ê lâng: hit keng chhan-thiaⁿ lí lóng bô sìn-táu, koh káⁿ chia̍h pa̍t hāng!? Kín khì chhōe khó sìn-táu ê chi̍t keng ·la!

  5. Kóng “chiaⁿ-bah-cheng ti-bah bô hó chia̍h” ê lâng: ah lí mài bé mài chia̍h tō hó ·a!

Che lí-lō͘ bē su án-chóaⁿ: “góa Bí-kok-lâng bô ài chia̍h chhàu-tāu-hū, chŏaⁿ lâi kong-tâu kā kìm tiāu!”

Hăⁿ!?

Tiong-hôa Bîn-kok kàu-io̍k, iáu-siū ·la, kàn.


(Chiaⁿ-bah ū kàu pháiⁿ chia̍h. Góa lâi Tâi-oân liáu āu chiah chai iáⁿ siáⁿ hō chò hó chia̍h ê ti-bah. Chìn-kháu liáu, góa mā bô ài bé.)


4 Likes

image
Bí-kok gû bah lōa chán ·le.

Chia̍h tio̍h lí ē kám tōng.

1 Likes

Bîkok bô khòngbahpn̄g hioh 0.0

Ū iá bô? Góa mā m̄ chaiⁿ lio͘h.

1 Likes

Ài khì Tn̂g-lâng-ke chiah ū hit khoán chia̍h-mi̍h.

2 Likes