Gōa-kok Hì ê Tâi-gí e̍k-miâ 外國戲的Tâi-gí譯名

Tâi-oân khòaⁿ tio̍h gōa-kok外國 hì-kio̍k戲劇 a̍h-sī猶是tiān-iáⁿ電影thong-siông通常 lóng e̍k chò Hôa-gí華語.
Jî-chhiáⁿ而且 lóng sió-khóa小可 kî-kî-koài-koài奇奇怪怪...

Góa chin hòⁿ-hiân好玄, nā-sī若是 ēng Tâi-gí lâi hoan, in𪜶 ê miâē siáⁿ-khoán啥款 leh?
Siūⁿ liáu-āu了後, kám-kak感覺 Tâi-gí ê khùi-kháu氣口 thiaⁿ--khí--lâi起來 chiok chán--ê XD
Góa lâi khí thâu, e̍k kúi ê ka-kī家己 kah-ì佮意 ê .

【Doctor Who】
Hôa-gí華語: 異世奇人
Tâi-gí: Sian-seⁿ Siáⁿ-lâng啥人
61Jx3opMrDL

【Star Wars】
Hôa-gí華語: 星際大戰
Tâi-gí: Chheⁿ Chiàn
StarWarsLogo

Lāi Siōng ū miâ ê Tâi-sû台詞:

No, I am your father.
tio̍h, góa lín lāu-pē老爸!

Ta̍k-ke逐家 ē-sái會使 lâi chhì khòaⁿ-māi看覓. Chiok chhù-bī趣味 XD

11 Likes

Doctor Who hó khòaⁿ!!!
Tardis = khong hûn ki?

3 Likes

Doctor Who

Bó͘-mih sian-siⁿ?

4 Likes

M̄-sī ŏ͘.

Who are you?
Doctor.
Doctor Who?

Só͘-pái ``sian-siⁿ siáⁿ-lâng'' chiah tio̍h.

5 Likes

Hèⁿ!! Èng-kai sī góa siōng ài ê chi̍t chhut hì. M̄ koh tē 13 jīm ê pian-kio̍k kài bái... Góa tō bô khòaⁿ--ah QQ
sî khong hûn iû ki chiok kó͘-chui XDDDDD

che mā bē bái neh!

Góa kah lí siūⁿ--ê kāng-khoán! M̄ koh nā sī m̄ bat kio̍k chêng, "Bó͘-mih sian-siⁿ" mā ū chi̍t chióng sîn-pì ê kám-kak. Lóng khah iâⁿ Hôa-gí ê hoan-e̍k lah XD

1 Likes

Eh, tak-ke mā ài chhì khòaⁿ-māi hoan pa̍t chhut ah!

2 Likes

Án-ne chiah tio̍h! Bô tō pìⁿ chò:

Lí sī siáng?
Sian-siⁿ
Bó͘-mih sian-siⁿ?

:rofl:

Góa chhì khòaⁿ māi:

  1. Pó-chō Thit-thô
  2. Tn̄g-kin ·ê
  3. Tńg Khì Bī-lâi
Tap-àn
  1. Game of Thrones
  2. Terminator
  3. Back to the Future
3 Likes

Khòaⁿ tio̍h kái-tap kiōng-beh chhiò--sí. Ū-kàu tio̍h-bī, chán lah. :joy:

2 Likes

Sian-siⁿ siáⁿ-lâng
Sian-siⁿ bó͘-mih-"lâng"

Kù-hêng bô kang, ì-sù to chha-tōa-bé teh.

2 Likes

Ū hoan ná bô hoan, m̄-koh lí bô thang koh khah gâu hoan--ê.

Hâ-lí霞爾 Phò-tà破罩.

A-lí-ián阿里衍.

E.T.

3 Likes

Doctor Who → Siannh-mi̍h Sian-sinn

Lí sī siáng?
Sian-sinn
Siannh-mi̍h sian-sinn?

1 Likes

Tshinn-kè lo̍k-lo̍k-se̍h

Tap-àn

Star Trek

3 Likes

Kài chhù-bī, chit nn̄g chhut Eng-gí ê ì-sù kāng khoán. Extra-terrestrial === Alien.

Nā sī kóng kî-tiong chi̍t chhut hō chò Gōa Chheⁿ(-á) kám hó?

4 Likes

Ang-î ha̍k-īⁿ
Little witch academia

O͘-àm lāi-hái
Black Lagoon

1 Likes

lāi-hái kah lagoon kan-nā bô-kāng-khuán

lagoon ing-kai sī sik-ôo, pîng-siông sî sī uân-tsuân bô tsiap-tio̍h hái.

Góa cha jī-tián bô siu "sek-ô͘" chit ê sû, kan-na ū lāi-hái niǎ--neh.

2 Likes

Alien → 外國儂 異形 Ī-Xîng (Xenomorph)我選X無用H是因為配合電影內底的pháiⁿ儂英文號作Xenomorph,而且「形」是匣母([γ],[x]ê濁音)。

Ghostbusters → 略鬼ê銃 略鬼隊(略 = lia̍h

Doctor Who → Siâng博士

Mortal Kombat → 凡人相拍(華語號做「真人快打」),毋過Kombat是源自Kill + Combat,我一直teh想愛按怎「裁」(thâi)抑是「殺」囥入去較好。「凡人相拍裁」?

Harry Potter應該是「和汝破豆」(Hām Lí Phò-tāu),mā有儂講「害汝跋倒」(Hāi Lí Pua̍h-tó)