Ka-têng hōe-ōe 家庭會話

Goán pâ:"Án bú--á, saⁿ ê lâng niâ, bé bé chia̍h chia̍h to̍h hó ah, bâng ta̍k tǹg chú lah. Chú chú .le chia̍h ā bē liáu, kòe-tǹg koh thn̄g m̄ hó lah."

Goán pâ:"Án bú--á, lí hê-á koh chia̍h .kui .bóe .á."
Goán má:"M̄--à, hō͘ gān--ê chia̍h to̍h hó ah."
Goán pâ:"Gān--ê chia̍h bô hiah chē .la, lí koh chia̍h .la."
Goán má:"M̄ ah, góa pá ah."

5 Likes

Siūⁿ kóng, nā khò-pún án-ne siá, tek-khak ū chhù-bī.

Tsin tshù-bī.

sī-kóng "huē-uē" ká-ná kuài-kuài?

"tuì-uē" kám ē khah ū Tâi-gí-kám?

jî-tshiánn tsit-khuán kù-tiám khǹg thâu-tsîng ê iōng-huat mà tsin sim-sik.
kám ū siong-kuan iōng-huat ê thó-lūn ia̍h-bīn ē-sái tsham-khó?
to-siā!

1 Likes

Kù-tiám èng-kai sī in-ūi · khah bô hó phah. TJ Sió Sû-tián tō ū ēng · chù khin tiāu. Góa ê chheh (Gínná Ôngchú) mā sī án-ne ēng ê.

í-á ka sóa ·kúi ·pō͘ ·a

chhiūⁿ án-ne.

2 Likes

goán pâ : Án-bú ·á, koh chia̍h ·la.
goán má : M̄ ·ā, hō͘ Gān ·ê chia̍h, Gān ·ê tng leh tōa khah gâu chia̍h.
goán pâ : Tng leh tōa hoâiⁿ ·ê ·la, lí chia̍h ·la, khah chē i to chia̍h ·khì, bián lâu hō͘ chia̍h ·la.

1 Likes

Tiám kù 。 .
Cha̍h kó͘ 、,