Kaiserreich Nā-chún Tek-kok phah iâⁿ tē-it-chhù sè-kài tāi-chiàn?Nā-chún Bí-kok po̍k-hoat tē-jī-pái lāi-chiàn?


Ū teh sńg tiān-náu ê pêng-iú khó-lêng chai-iáⁿ chi̍t-ê game hō-chò Kǹg-thih hiông-sim (Heart of Iron).
Ī-chiá thàu-kòe soán-te̍k lōe-chèng gōa-kau chèng-chhek, kho-ki, peng-khì ê seng-sán koat-tēng ta̍k-ê kok-ka tī tē-jī-chhù sè-kài tāi-chiàn ê ūn-miā.

In-ūi chit-ê game chin hó sńg, tio̍h ū lâng siūⁿ-kóng nā-sī Tek-kok phah iâⁿ tē-it-chhù sè-kài tāi-chiàn ē hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì, jî-chhiáⁿ chhòng-chō chi̍t-ê hō-chò "Kaiserreich" ê bô͘-sek.
Chin-chē lâng kám-kak chit ê bô͘-sek chin sim-sek, kang-chok-sek sûi siá kò͘-sū, hip iáⁿ-phìⁿ.

Tī Kaiserreich ê sè-kài lāi-té, Tek-kok chiàn iâⁿ, Bí-kok hām-ji̍p hūn-loān, tē-jī pái ê Bí-kok lāi-chiàn po̍k-hoat. Chòe-kīn chin chē lâng hoan-ló Bí-kok hūn-loān ê chêng-hêng, chit-ê chok-phín hoān-sè ē chhut-miâ.

1 Likes

Kaiserreich si̍t-chāi sī góa sńg kòe siōng iù-lō͘ ê mod ah.:heart_eyes: Hoi4 koh ū chi̍t ê mod mā kài hó-sǹg, tio̍h-sī chit ê ”Tâi-oân 1936“, lí ē-sái chò Ji̍t-pún ê chóng-tok, iā ē-tit to̍k-li̍p kiàn-kok. Sńg kòe kúi-pái iáu kám-kak chin chhù-bī.
(Lāi-té koh ū Decision hō͘ lí lâi kā tē-hō͘-miâ lóng kái chò o͘h, hah-kú-á ū ki-hōe chiah khǹg tô͘ --lâi.)

1 Likes

Chit ê mod kán-ná chin chhù-bī w

1 Likes