Kâu-á chhiúⁿ chia̍h

Ū chi̍t chiah kâu-á, lóng choân leh chhiúⁿ lâng ê mi̍h-kiāⁿ lâi chia̍h, khòaⁿ lâng chhiú kōaⁿ ga-sú-lok-á to̍h so̍h ùi piⁿ á ni--khì, kha-chhiú koh chiâⁿ mé, ta̍k kái to chhiúⁿ ū.

Ū chi̍t ê gín-á ûn-ná kài lām-mōa, tiau-kang lāng hit chiah kâu, pn̄g-oân chia̍h kah chhun chi̍t chhùi, chhun hit chhùi m̄ that--loeh, tiâu-tì beh tī hit chiah kâu ê bīn-thâu-chêng leh lāng, hit chiah kâu-á khòaⁿ tio̍h hit chhùi pn̄g-oân chŏng siūⁿ beh chhiong khì chhiúⁿ, m̄-kú hit ê gín-á sûi kā hit chhùi that--loeh.

Hit chiah kâu-á án-ne to̍h bōe ti̍t--a, khì phut phut, hit chhùi chia̍h bô tio̍h m̄ kam-goān, chŏaⁿ khí-phàn beh kā hit ê gín-á ê chhùi pian--khui.

5 Likes