Liân jī hû (連字符)

Góa ê khòaⁿ hoat sī: Chū jiân hoat tián khah iâⁿ jîn ûi siat kè.
我个看法是:自然發展卡營人爲設計

Oa̍t Lâm bûn ē hoat tián kah làng phāng siá, ū i ê tō lí.
越南文會發展甲籠縫寫、有伊个道理

In ûi it bô kái koat ê būn tê chhun im e̍k, tì sú gōa lâi sû lóng siá Lô Má jī gōa bûn.
因惟一無解決个問題春音譯、致使外来詞朗寫羅馬字外文


Nā bē hiáu tàu siaⁿ tiāu ê sî, ta̍k ke lóng ē àn ne siá.
若袂曉鬥聲調个時、逐家朗會按呢寫

Làng phāng siá + Khi mó͘ chih thé
籠縫寫 + 起毛志体

Che tiō sī góa tùi liân jī hû būn tê ê tap àn.
這着是我對連字符問題个答案


Siaⁿ tiāu nā bô iok sok chiah siá liân oe̍h.
聲調若無約束即寫連劃

Lē: pha-li-pha-li

Siaⁿ tiāu nā ū iok sok tiō làng phāng siá.
聲調若有約束着籠縫寫

Lē: cha bó͘, o͘ tó͘ bái


Bē koh ta̍k ê lâng jī sû tn̄g bô kâng.
袂閣逐个人字詞斷無仝

Gōa lâi sû mā m̄ bián koh hoân ló siaⁿ tiāu àn chóaⁿ tàu.
外来詞嗎不免閣煩惱聲調按盞鬥

Í siōng.
以上

6 Likes