O͘-lím-phi-khù ūn-tōng-hōe

Kóng kah chit ê Ò-ūn--la, kū-nî kiaⁿ e̍k-chêng thòaⁿ--khui m̄ káⁿ pān, ān kah kin-nî tah lâi pān m̄-sī kâng-khoán, kà-nā kin-nî ē pān--chit, kū-nî thá m̄ kui-khì pān pān--le.

2 Likes