Pòaⁿ-chheⁿ-se̍k léng-ló͘-nn̄g

Kin-á-ji̍t hun-hióng chi̍t ê ke-nn̄g liāu-lí: pòaⁿ-chheⁿ-se̍k léng-ló͘-nn̄g

(Ēng chit phiⁿ kán-tan ê si̍t-phó͘ khòaⁿ kám ū-lâng siūⁿ-beh thó-lūn chú-chia̍h, liāu-lí chit-khoán ê ōe-tê, hoān-sè ē-sái khui chi̍t-ê choan-tê-tiâⁿ?)

Che sī Ji̍t-pún liāu-lí tiāⁿ-tiāⁿ ē chhut-hiān ê phòe-chhài, bat chia̍h kòe Ramen èng-kai lóng chai. Chú nn̄g ê pō͘-hūn khah ài chù-ì, ki-pún goân-lí to̍h-sī ēng teh kún ê chúi kā nn̄g-pe̍h chú ho͘ se̍k, jiân-āu kóaⁿ-kín kā nn̄g kàng-un, hō͘ i mái koh kè-sio̍k se̍k ùi lāi-té ê nn̄g-jîn. Án-ne nn̄g-jîn to̍h-ē ko-ko pòaⁿ-chheⁿ-se̍k. Khêng-si̍t nn̄g-pe̍h ê kian-tàng un-tō͘ khah nn̄g-jîn koân, ē kā nn̄g-pe̍h chú se̍k ê un-tō͘, nn̄g jîn mā ē se̍k, só͘-í tio̍h khò khòng-chè thoân-jia̍t lâi ta̍t-sêng gōa-se̍k-lāi-chheⁿ ê hāu-kó.

Ló͘-thng ê pō͘-hūn ē-sái chiàu kò-jîn kháu-bī piàn-hòa. Ū-sî-chūn góa chò chùi-ke-thúi (mā sī chi̍t-chióng léng-ló͘ liāu-lí), to̍h-ē sūn-sòa chiàu chit-chióng hong-sek chú kúi liap nn̄g chò-tīn chìm ji̍p-khì ū chiú ê ló͘-thng lāi-té, mā chin ū chu-bī.

Chit-pái chò ·ê, nn̄g-pe̍h kian-tàng, nn̄g-jîn tāi-pō͘-hūn ko-ko sió-khóa ē liû, m̄-koh pian-iân po̍h-po̍h chi̍t chân iáu-sī se̍k ·khì. Góa ka-tī sī kah-ì chia̍h án-ne, ta̍k-ke ē-tàng chiàu ka-tī ê kháu-bī, chham-khó góa ē-kha siá ·ê tiâu-kiāⁿ koh tiâu-chéng.


Châi-liāu

 • Ke-nn̄g 5 liap
  Góa chit pái ēng ê ke-nn̄g kòa nn̄g-khak chha-put-to 1 liap sī 57–58 kong-khek. Nn̄g ê tōa-sè ē éng-hióng su-iàu chú ê sî-kan.
 • Ló͘-thng châi-liāu
  • Tāu-iû 60 mL
  • Mirin/mi-lin/ 60 mL
   Ji̍t-pún-ōe みりん, ē-sái khòaⁿ-chò chi̍t chióng khah tiⁿ, chiú-cheng khah chió ê chheng-chiú/sake/sá-kheh/
  • Chúi 180–240 mL
   Ta̍k-lâng chia̍h koàn-sì ê kiâm-chiáⁿ bô-kâng, che tio̍h ka-tī chat, m̄-koh ē-tàng ùi chit-ê hoān-ûi khai-sí chhì, èng-kai ē ha̍p tāi-pō͘-hūn lâng ê kháu-bī.

Chò-hoat

 1. Kā ló͘-thng châi-liāu lām chò-hóe chú kún, khǹg ho͘ léng pī-iōng.

 2. Sio chi̍t oe chúi, nn̄g hē ·loeh khai-sí kì-bió, chú 6 hun pòaⁿ cheng. Oe-á mái ēng siuⁿ sè ê, án-ne nn̄g hē ·loeh tán chúi koh kún ·khí-lâi chiah bē siuⁿ-kú. Ná chú, ài ná ēng thng-sî-á khin-khin khì lā ke-nn̄g, án-ne nn̄g-jîn khah bē óa chi̍t-pêng. Góa chit-ê oe chú 5 liap í-keng chīn-pōng ·ah.
  Ùi peng-siuⁿ the̍h ·chhut ·lâi ê nn̄g ài hō͘ in sió-khóa seng-un chiah chú, bô, un-chha siuⁿ tōa, nn̄g-khah ji̍p-chúi ē phòa ·khì, nn̄g-pe̍h lâu ·chhut ·lâi piàn ke-nn̄g-thng :sweat_smile:

 3. Seng chhoân hó chi̍t-oe peng-chúi. Sî-kan kàu sûi kā nn̄g khat ·khí ·lâi khǹg ·loeh, kín-kín kā un-tō͘ kàng ·lo̍h ·lâi. Góa ēng léng ·ê chúi-tō-chúi (goán tau ê ~15 °C), hō͘ chúi chha-put-to cháu 1 hun-cheng, un-tō͘ mā chiok kín to̍h kàng ·lo̍h ·lâi.

 4. Chú hó ê nn̄g chìm-chúi chi̍t-chām-á, bē sio to̍h ē-sái lâi peh-khak ·ah. Pòaⁿ-chheⁿ-sek ê nn̄g khah pháiⁿ peh, phiat-pō͘ sī ēng chi̍t ki thng-sî-á ê āu-piah-bīn khì khà nn̄g-khak, kā kui liap nn̄g ê khak lóng khà ho͘ chhùi chiah lâi peh to̍h-ē khah hó peh, bē kā nn̄g-pe̍h peh kah choân phòa-khang.

 5. Kā peh hó ê nn̄g chìm ji̍p ·khì ló͘-thng lāi. Ài chù-ì ló͘-thng it-tēng ài sī liâng ·ê, bô, nn̄g-jîn ē kè-sio̍k kian-tàng. Khǹg peng-siuⁿ chi̍t mê to̍h hó ·ah. Chìm khah kú to̍h-ē khah kiâm, ē-sái chìm hó to̍h ngeh ·chhut ·lâi lēng-gōa khǹg. Siōng-hó 2, 3 kang lāi chia̍h oân.
  Chhun ê ló͘-thng ē-sái ēng lâi chò sukiyaki/su̍h-khí-iá-khì/ (すき焼き, chi̍t-chióng Ji̍t-pún liāu-lí) ê bú-thng.

6 Likes

Chin cheng-chhái, goân-lâi pho͘-bûn mā ē-sái chò kah chiah-nī súi :+1:

sukiyaki/su̍h-khí-iá-khì/

Téng-bīn ê Ruby iōng-hoat mā kài chán!

4 Likes

Lí m̄-kam hiâm lah! To̍h-sī chi̍t-kóa ki-pún ê markdown. :blush:

3 Likes

Markdown soat-bêng tī chia ^

2 Likes