roC大學通識課做Tâioân人紀錄

最近 kā 大學最後一節通識修了,原本 kánná 想欲修英語--ê,尾仔啞是愛面對,決定挑戰無人用台語參與、用台文上台報告 ê 殖民狀況。

實在無 siáⁿ 好閣驚。

Ta̍k改 對我 lóng 是真要緊 ê 報告,袂當凊彩,照常上課加這項,無拚瞑工做袂好,尾仔 lóng 真順利,先生大部份會鼓勵,無直接鼓勵 ia̍h 袂感覺惡意,對先生 mā 會卡熟sāi。一位教數學--ê 講伊想欲考台檢,一位上課順勢講起伊 hit陣 大學有教授台語教微積分...

若講起學生反應,意外--ê 是船年校內反送中講座有香港學生講伊知影我,原底伊是上課 beh 困--去,聽著台語隨精神。大部份學生 lóng 會聽我講,mā 會有噗仔聲,若驚人聽無,直接看報告,我 ia̍h是 會台文先寫才英文/中文,無著圖用卡多,這無技術困難,傳承知識無問題,若閣有人不滿,我看這是咱愛共同面對--ê,我個人經驗差不多是十人有一人有這款*症頭,因為你是 Tâioân人,欲尋你麻煩

真正,論真講,咱無 siáⁿ 好閣驚,有講有機會,若機會無--去,後改修正過錯,等待機會,一定愛把握。

6 Likes

不是講通識 lóng 無台語上課,有--啦,我轉學前 bat 旁聽過音樂系開--ê,頭兩節愛修課--ê 唱一首台語歌,我聽是真緊張,彼時台語台文都無好無自信,ah,我旁聽免唱,mā 有上課前會放台灣翠青教OO台灣史--ê,伊是無台語教--lah,今學校有台灣語文學系,阮系先生開--ê mā 是有台語台文

(歡迎分享上課台語台文經驗

2 Likes

我這學期有上tio̍h一ê台灣近代史ê課程,ah老師lóng是用台語上課mā chiok有台語文ê意識,m̄-koh講義、考試大體iáu是華文。Chin歡喜ê一kái經驗是goán leh講台灣教會女子教育ê時老師有揀一篇府城教會報ê文章,我sûi gia̍h手講我想beh讀這篇,感覺ka-tī讀liáu bōe-bái,老師mā kā我鼓勵。

4 Likes

kám sī tâi-tāi ê Chiu oán-biáu lāu-su?

1 Likes

Bô--neh, goán ha̍khāu kà gēsu̍t--ê, khò sǹg chin khinkhó--ê

Heⁿh, góa kóng ê sī Chiu Oán-iáu ê khò bô m̄ tio̍h.

1 Likes