寫簿仔 Siá pho̍k-á

Góa iáu-koh sī chi̍t-ê ha̍k-seng-á, tùi-gōa lâi kóng, siōng-khò ê sî siá pho̍k-á chháu tiōng-tiám sī chiâⁿ sù-siông ê tāi-chì. Chū góa ū ì-sek tio̍h Tâi-gí ê tiōng-iàu-sèng liáu-āu, góa tō chha-put-to lóng kái iōng Pe̍h-ōe-jī lâi siá ah.

Goân-té sī lóng iōng Hàn-jī siá, m̄-koh in-ūi góa hit-tang-chūn tha̍k Lô-má-jī tha̍k liáu siūⁿ bān, chiah-ē kian-chhî iōng Lô-má-jī lâi siá pit-kì.

M̄-chai iáⁿ Chia̍h-pá--bē ê chu-ūi pêng-siông-sî kám ū kā Tâi-gí iông-ji̍p tī seng-oa̍h leh?

3 Likes