Siáu-lâm ê Lo-man-ti-khuh

Éng-kòe góa tī tāi-ha̍k sī tha̍k bûn-ha̍k ê, ū chi̍t táu, gún lāu-su teh kóng Lú-mí-o͘ kap Chu-lí-iat (Romeo and Juliet) ê sî-chūn, i tō kóng tio̍h Lú-mí-o͘ chit-chióng siáu-lâm ê lo-man-ti-khuh chiu-sī kan-na beh chhōe khang nǹg niā.

Taⁿ góa sī tī Tâi-pak teh cháu-chông ê Lú-mí-o͘, put-sî mā siūⁿ beh chhēng hō͘ khah phāⁿ leh. M̄-koh tang-sî-á ū me-á thong-hó hō͘ góa phāⁿ tio̍h?

Iû-kî, kóng Tâi-gí kám phāⁿ ū me-á? Góa chin hoâi-gî. M̄-koh bat ū lâng kā góa kóng, giân-gí chiah sī lán siōng tōa ê chó͘-gāi. Tong-jiân góa taⁿ nā ū kàu iân-tâu, mā m̄-bián ke kóng pòaⁿ kù, chū-jiân ê ū me-á beh kah gún se̍k-sāi. Būn-tê tio̍h-sī góa seⁿ-kah chin phó͘-thong, góa su-iàu kóng ōe lâi chèng-bêng góa hām tùi-hong ū táu-iân.

Tâi-pak ê me-á, lán nā chhut-chhùi kóng Tâi-gí, in tō ài chhiò. Ū-sî-chūn, góa lia̍h bô in sī m̄ teh chhiò góa bô chúi-chún, m̄-koh tāi-iok-á, góa chai-iáⁿ in sī chhiò góa sī án-chóaⁿ thiau-tî beh kóng Tâi-gí.

Put-sî, góa tī góa chòe-kīn tiāⁿ teh khì ê hit-ê lim-chiú ê só͘-chāi, khòaⁿ tio̍h chin chē kóng Eng-gí ê pêng-iú, mā chin chē cha-bó͘ gín-á tī hit tīn kho͘-á lāi. Sū-si̍t siōng nā tī Tâi-pak beh hām lâng kau pêng-iú, beh piáu-hiān hō͘ khah sî-kiâⁿ leh, tiāⁿ tio̍h ài hām lâng kóng Tiong-kok-ōe, ah-bô tio̍h ài làu chi̍t-kóa gōa-gí.

Chòe-āu kà chi̍t tiuⁿ góa ê cha-bó͘ pêng-iú láu-si̍t kā góa kóng ê tùi-ōe tô͘. (Jî-chhiáⁿ tio̍h-sǹg tùi-hong ē hiáu Tâi-gí, mā bô-tiāⁿ ē-hiáu Tâi-bûn, bāng-lō͘ téng beh kè-sio̍k khai-káng, liân-kok kám-chêng tio̍h-ài koh phah Tiong-kok-jī a.)

1655201019934

1 Likes