[#Tâibûn台文外交計畫] 徵人徵旅伴、意見歡迎

[#Tâibûn台文外交計畫] 徵人徵旅伴、意見歡迎

動機:補咱台語台文ê破厝、擴經驗尋機會
方式:做翻譯寫遊記反省,做影片(挑戰)
方法:自備10萬,Workaway等散工換蹛方式做有意義ê代誌交流,時間量早開始明年選舉前返台灣。

個人資料網站:https://0rz.tw/IYxGZ
[#TâigíTaiwaneseDiplomat]


Che tāichì ūiáⁿ tiaucha kài kú, kináji̍t siūⁿkóng tio̍h lâi kongkhai kóng khòaⁿmāi.
Thàn siàuliân, ji̍tchí sī iáu leh siūⁿ--lah.

1 Likes