TVBS kám sī beh ōaⁿ li̍p-tiûⁿ ah?

Kin-àm chia̍h pn̄g khòaⁿ TVBS pò-tō Pompeo chhú-siau Bí-kok koaⁿ-oân lâi Tâi ê chè-hān
Pún-lâi siūⁿ-kóng in chit-tīn nâ-sek mûi-thé" eng-kai ē tī bé-liu leh khau-sé "M̄-koh chit-khoán chèng-chhek kám ū lō͘-ēng a̍h-sī kan-nā kóng-kóng niā? Ài chi̍t-kóa sî-kan khòaⁿ-māi".
Kiat-kó lóng bô neh. M̄-chai kám-sī chòe-kīn siuⁿ léng thâu-kak pháiⁿ--khì?

3 Likes

Chia̍h pháiⁿ pak-tó͘ hoán-chèng? :laughing:

2 Likes

TVBull :poop: beh 換立場? 敢有可能~ :joy: 我看是in猶未想好愛按怎khau洗。 :thinking:

2 Likes