0.2 aQ ê 姓 -- aQ chiàⁿ-toān | aQ 正傳 2

0.2 aQ ê 姓 -- aQ chiàⁿ-toān | aQ 正傳 2

0.2 aQ ê sèⁿ

Tē-jī, toān-kì ê thé-lē, thâu-khí-seng tāi-khài sī siá "Bó͘-lâng, gōa-hō kiò bó͘x (bó͘-bó͘), sī bó͘-mih só͘-chāi ê lâng," iah góa soah m̄-chai aQ tàu-té sī sèⁿ siáⁿ. Ū chi̍t-pái, i ká-ná sī sèⁿ Tiō, m̄-koh keh-kang iū bô khak-tēng ah. Hit-sî-chūn, Tiō Thài-iâ in hāu-seⁿ túx (tú-tú) tiòng siù-châi, lô-siaⁿ kōngx (kōng-kōng) hiáng lâi kàu chng-nih pò lâng chai. aQ lim nn̄g-óaⁿ n̂g-chiú liáu, tō gia̍h-kha-pí-chhiú kóng, che mā-sī i ê kong-chhái, in-ūi i hām Tiō Thài-iâ pún-chiâⁿ sī chong-chhin, lūn-chin, i pí Siù-châi iáu koân saⁿ-pòe leh. Hit-sî, tī piⁿ-á thiaⁿ-tio̍h ê lâng mā chū án-ne tùi i chun-kèng khí-lâi. Ná-chai tē-jī kang, tē-pó (its* pó-chiàⁿ, lí-tiúⁿ) tō kiò aQ khì Tiō Thài-iâ in chhù. Thài-iâ khòaⁿ tio̍h i, khì kah bīn âng kìx (kì-kì), hoah-siaⁿ kóng:

"aQ, lí chit-ê chhàu sió-kiáⁿ! Lí kóng góa kap lí sī chong-chhin sioh?"

aQ tiāmx (tiām-tiām).

Tiō Thài-iâ lú khòaⁿ lú siū-khì, ta̍h chêng kúi-pō͘ kóng, "Lí káⁿ o͘-pe̍h kóng! Góa ná ē ū lí chit-khoán chhin-chiâⁿ? Lí kám sèⁿ Tiō?"

aQ tiāmx, siūⁿ boeh soan; Tiō Thài-iâ sûi thiàu kòe-khì, kā siàn chhùi-phé.

"Lí ná ē sèⁿ Tiō! ... Lí ná ū chu-keh sèⁿ Tiō ah!"

aQ m̄-káⁿ chèⁿ-chhùi kóng i sèⁿ Tiō, kan-ta ná so tò-pêng chhùi-phé, ná hām tē-pó kiâⁿ-khui; kàu gōa-kháu, iū-koh hō͘ tē-pó kà-sī chi̍t-khùn, koh tio̍h kau 200-bûn sio-chiú-chîⁿ hō͘ tē-pó. Thiaⁿ tio̍h che ê lâng lóng kóng aQ siuⁿ hàm-kó͘, sī i khì jiá lâng kā phah. I tāi-khài m̄-sī sèⁿ Tiō; tō kóng i chin-chiàⁿ sèⁿ Tiō, tī Tiō Thài-iâ ê tē-thâu, i mā m̄-thang án-ne o͘-pe̍h kóng. Án-ne liáu-āu, tō bô lâng kóng khí aQ ê ka-sè, só͘-tì góa chóng-sī m̄-chai i tàu-té sèⁿ siáⁿ.

  • its = iā-tō-sī, 也就是

...

0.2 aQ ê 姓

第二, 傳記 ê 體例, 頭起先大概是寫 "某人, 外號叫 bó͘x (某某), 是某乜所在 ê 人," iah 我煞毋知 aQ 到底是姓啥. 有一擺, 伊 ká-ná 是姓趙, m̄-koh 隔工又無確定 ah. 彼時陣, 趙太爺 in 後生 túx (拄拄) 中秀才, 鑼聲 kōngx (kōng-kōng) 響來到庄 nih 報人知. aQ 啉兩碗黃酒了, tō 攑跤比手講, 這 mā 是伊 ê 光彩, 因為伊和趙太爺本成是宗親, 論真, 伊比秀才猶懸三輩 leh. 彼時, tī 邊仔聽著 ê 人 mā 自 án-ne 對伊尊敬起來. 那知第二工, 地保 (its* 保正, 里長) tō 叫 aQ 去趙太爺 in 厝. 太爺看著伊, 氣 kah 面紅 kìx (kì-kì), 喝聲講:

"aQ, 你這个臭小囝! 你講我 kap 你是宗親 sioh?"

aQ tiāmx (恬恬).

趙太爺 lú 看 lú 受氣, 踏前幾步講, "你 káⁿ 烏白講! 我那會有你這款親情? 你 kám 姓趙?"

aQ 恬恬, 想欲旋; 趙太爺隨跳過去, kā 搧喙䫌.

"你那會姓趙! ... 你那有資格姓趙 ah!"

aQ 毋敢諍喙講伊姓趙, 干焦 ná 挲倒爿喙䫌, ná 和地保行開; 到外口, 又閣予地保教示一睏, koh 著交 200 文燒酒錢予地保. 聽著 che ê 人 lóng 講 aQ siuⁿ 譀古, 是伊去惹人 kā 拍. 伊大概毋是姓趙; tō 講伊真正姓趙, tī 趙太爺 ê 地頭, 伊 mā 毋通 án-ne 烏白講. Án-ne 了後, tō 無人講起 aQ ê 家世, 所致我總是毋知伊到底姓啥.

  • its = iā-tō-sī, 也就是

...

0.2

第二,立傳的通例,開首大抵該是 "某,字某,某地人也",而我並不知道阿Q姓什麼。有一回,他似乎是姓趙,但第二日便模糊了。那是趙太爺的兒子進了秀才的時候,鑼聲鏜鏜的報到村裡來,阿Q正喝了兩碗黃酒,便手舞足蹈的說,這於他也很光采,因為他和趙太爺原來是本家,細細的排起來他還比秀才長三輩呢。其時幾個旁聽人倒也肅然的有些起敬了。那知道第二天,地保便叫阿Q到趙太爺家裡去;太爺一見,滿臉濺朱,喝道:

"阿Q,你這渾小子!你說我是你的本家麼?"

阿Q不開口。

趙太爺愈看愈生氣了,搶進幾步說:"你敢胡說!我怎麼會有你這樣的本家?你姓趙麼?"

阿Q不開口,想往後退了;趙太爺跳過去,給了他一個嘴巴。

"你怎麼會姓趙!— 你那裡配姓趙!"

阿Q並沒有抗辯他確鑿姓趙,只用手摸著左頰,和地保退出去了;外面又被地保訓斥了一番,謝了地保二百文酒錢。知道的人都說阿Q太荒唐,自己去招打;他大約未必姓趙,即使真姓趙,有趙太爺在這裡,也不該如此胡說的。此後便再沒有人提起他的氏族來,所以我終於不知道阿Q究竟什麼姓。
...

1 Likes