20年代 ê 在來字

我知影咱有強調在來字,總--是咱 khekhó ê 在來字會凍講是 "死 kah 差不多"
(當然教育部 he 閣卡死是有影,人看 koh 卡無)

我 tio̍h 看這歌詞 leh 想,20年代有牌(潛力) ê 歌手 kah 團體已經會曉寫(某種標準)Ah ia̍h是 有--ê 卡在來,我想這是卡好 KTV--ê,台文博碩士應該 iáu 無人 leh 做這種研究(Khekhó/研究KTV等在來用字)


https://facebook.com/story.php?story_fbid=321773999314694&id=100044462888351

Ánne chia ê chāilâijī beh ánnòa?In sī chin chāilâi...ia̍hsī oa̍h--lo̍h--lâi--ê
Tio̍hsǹg chham Tiongbûn Hànjī, he Hànjī beh ánnòa hoatim sī lóng ēsài.

"呷"chit khoán--ê māsī.
"ㄟ"piàn chi̍t khoán jī tāi " ê "?

1 Likes

在来个着袂是華来个。

在来無「呷」嗎無「ㄟ」。

咱嗎知「食」甲「个」卽有在来。

「呷」甲「ㄟ」丸那是「輕鬆華」、不拘夭是比綴致寫華育部華字个卡贏。

2 Likes

Ánne lán kám sī ài kā siūⁿ chò "le̍ksú ê ìgōa" ?

2 Likes

He tiō sī Tiongkok liûbông chènghú kā Tâioân si̍tbîn só͘ chōsêng ê sianghāi.

3 Likes

(歹世、無法度認同。)

2 Likes

Góa mā hibāng lō͘ --lih chāilâijī khangpáng chò chú.

1 Likes

Súi ·la!

"Chāilâi jī" tàuté sī sáⁿ hòe?

在來字應該不是「華台教部字以外一切个字」。(尚且華台教部無完全閃在來字。)

Tâioân Hànjī púnchiâⁿ ū ioksok, ū luluh. Koh lú kiâⁿ lú ittì; hiāntāi gíbûn khah chē lóng ánne. Koankiān sû: “hiòng sim” (CENTRIPETAL).

19 sèkí bóe, Tiongkok Hànjī ê khàiliām chiāmchiām sánseng; Tâioân "tha̍kchheh lâng" chiāmchiām "òe" ·tio̍h, te̍kpia̍t tī 1920 nî í-āu.

受着中國白話文運動个刺克、在來不八塊寫台文个「讀册人」雄雄足想卜用中國漢字表達台灣話。

在「台灣話个書寫」來看、按呢着產生一港「離心」(CENTRIFUGAL)个力量。者个「文化上親中」个文人興用台文个約束以外个字來寫台語。

㊟「文化上親中」彼冬時無要緊、無「罪」!因「文化上親中」是事實、無負面个意思。

總是:

台灣話个書寫 ≠ 台文

簡單・粗田來舉例。『欧买嘎』有可能是塊書寫英語『OH MY GOD』。不閣『欧买嘎』無照英文个約束、不是英文。

按呢、台灣漢字个約束生省欵?按盞叫做「約束以外」?對八約束个人來講、只種問題一般介簡單。

舉例、『川普說的話』是一句「合約束」个中文、讀做 CHUĀNPǓ SHUŌ DE HUÀ。

今設使有人「文化上親港」、硬共 CHUĀNPǓ SHUŌ DE HUÀ 寫做『杜林普說嘅話』、但是照舊讀做 CHUĀNPǓ SHUŌ DE HUÀ、按呢伊咁是塊「書寫中國語」?

Yes, if you say so.

伊个寫法咁有合中文个約束?

No.

「八中文」个人朗有才調判斷。衆人个判斷會一致。約束內、約束外、一般真分明。

今台語一句「脚步踏差省人無」(khapō͘ ta̍h chha siáⁿ lâng bô)、漢字在來寫按呢、有約束。那有親中人士煩惱中國人看無、將「siáⁿ lâng bô」寫做『啥人沒』、伊咁是塊「書寫台灣話」?

Yes.

伊个寫法咁有合台文个約束?伊咁是塊寫台文?

No.

伊个寫法咁有價達?咁會凍宅來研究・寫論文?咁會凍宅來設一个新个約束?

Maybe. Sure. Why not?

總是台文還台文、『啥人沒』還『啥人沒』。『啥人沒』是 SOMETHING NEW、SOMETHING ELSE。不是「新台文」。『阿娜塔』不是「一種日文」。仝欵、『啥人沒』不是「一種台文」。

講『阿娜塔』不是日文・『欧买嘎』不是英文、逐个朗無問題。講『啥人沒』不是台文、有人會掠狂。WHY?此即着等人寫十八篇論文。

㊟『啥人沒』『誰人沒』只欵寫法大概一九三〇年左右着有啞、不是中治(中據)時代即有。不閣、路尾會時行、有影是中華体制个功勞。

㊟ Liûhêng koasû ê iōngjī ū chin chē ûnná chāilâi ·ê, c.c. 人, 乎, 阮, 伊, 咱, 囝仔; iá sī kanna jīhêng koh iūⁿ, c.c. 脚 → 腳; 着 → 著 u.u. Á chhun ·ê phó͘phiàn bô ioksok, bô úntēng.

6 Likes

Lí sī kóng lán goânté ū chi̍t keng chhù hóhó ài kā i thiàⁿsioh ánne?

Tha̍k liáu lí--ê, tio̍hsī kóng chitmà Hôasi̍t--ê m̄chiâⁿiūⁿ,
lán tio̍h ài kò͘ hó goânté--ê, góa sī ánne leh siūⁿ.

4 Likes

在我看、着是咱樹頭愛顧呼在、愛理解台文有白話字、在来字双港。

知影廣台文還台文、唖中文還中文。

但用中文字音去鬥台語音个、彼不是台文。

6 Likes

(Chóng ·sī lán ài chù-ì, IŌNG TIONGKOK HÀNJĪ SIÁ TÂIGÍ M̄ SĪ ÙI TIONGHÔA SI̍TBÎN KHÍ THÂU. Oânchéng ê khàiliām tāikhài 1930 nî tiō ū ·a. Tâioân háikiap ê "tìsek kài" 1870 nîtāi tiō lio̍h-á ū chit khoán siūⁿhoat ·a, Kam Jītián lāité mā khòaⁿ ē tio̍h. Sī kóng Tionghôa si̍tbîn kàuio̍k "kiâⁿ khì" chìn chêng, chāilâi ê Tâijī chin ōng, biōkong khiā chāi chāi...)

3 Likes

真賛成二位所講个!
.
.
.
.

4 Likes

Kiâⁿ-khì ? 省意思?看無

khí-kiâⁿ?khí-pōng?

lu-luh? koân-lu-lu?

2 Likes

20 年代 是年號 ia̍h 是省乜?

21世紀?

2 Likes

2020年代
(補補補補)

1 Likes

kiâⁿ-khì、行氣

藥仔个効果有塊行。無、恁叱按盞講?

年号:大正・昭和?

4 Likes

Khòaⁿ chò 行--去。XDDDD

1 Likes