阿蓮失蹤記(A-liân sit-chong kì) 創作日期:20171106

“Bó͘--ê, A-liân m̄-chai khì tó-ūi--ah! Ná-ē chhōe bô lâng--ah? ” A-pah khà tiān-ōe kā in-bó͘ kóng, chin-chiàⁿ chiok tio̍h-kip--ê.
“Góa mā m̄-chai-iáⁿ. Kám sī cháu-khì tông-o̍h in-tau? Sī chò siáⁿ-mi̍h pháiⁿ tāi-chì m̄-káⁿ tńg--lâi--o͘? Góa khòaⁿ sī kiaⁿ hō͘ lí mē! ”A-bú mā teh hoân-ló, m̄-koh i mā kiaⁿ in cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ in lāu-pē sai kap mē.

“Hó--ah! Chit-má lóng kúi-tiám--ah! Teh-beh 11 tiám--ah! Seng khùn, bîn-á-chài chiah khì chhōe lâng lo̍h! ”A-bú teh kā a-pah kóaⁿ khì khùn, i kóng i ē tàu siūⁿ pān-hoat.

A-liân in lāu-bú chit-mê seng tòa tī in sió-tī ê chhù, bîn-á-chài chiah khì chhōe lâng.
Keh-tńg-kang thàu-chá, thiⁿ iáu-bōe phah-phú-kng, a-pah tō khoán-khoán leh, beh khì chhōe i ê cha-bó͘-kiáⁿ A-liân.
Kâng chit ê sî-chūn, a-bú mā khí-chhn̂g beh khì khòaⁿ A-liân cháu-khì tó-ūi.
“Gâu-chá, góa tiàm chhù--nih tán lí tńg--lâi chiah chò-hóe khì chhōe, hó--bô? ”A-pah thàu-chá tō khà tiān-ōe hō͘ in-bó͘, kóng beh mn̄g i án-chóaⁿ khah hó.
“Ang--á, góa khòaⁿ lán seng hun-khui hêng-tōng khah hó, m̄-bián tán góa--o͘! Góa ē siūⁿ-khòaⁿ án-chóaⁿ chiah hó. Lí khì pêng-iú hia mn̄g chi̍t-ē-á hong-siaⁿ. ”A-bú kóng kah kài-sêng chiok ū pá-ak--ê.
“Hó lah, góa seng khì Lîm--á hia khòaⁿ-māi. Ah bô tō ài khì pò-àn ah! Chit ê gín-á si̍t-chāi sī ho͘h……”

Hit ê A-liân in-ūi khòaⁿ-tio̍h i ê hó-pêng-iú hia ū chit ki chiok súi ê pit, khòaⁿ--tio̍h tō chiâⁿ kah-ì, tō thau-thau-á kā hit ki pit thau-chhàng--khí-lâi. I ê hó-pêng-iú hoat-hiān i sim-ài ê pit bô--khì--ah, tō chiok tio̍h-kip, mn̄g A-liân kám-ū khòaⁿ--tio̍h. I ìn-kóng i bô khòaⁿ--tio̍h, án-ne sī beh tùi tó-ūi chhōe--khí--leh?

A-liân ê hó-pêng-iú hō-chò A-hong. I sī chi̍t ê gín-á-tioh ê lâng, siūⁿ kóng A-liân eng-kai bōe án-ne chò chiah tio̍h. I tō khì mn̄g ū khòaⁿ-kòe hit ki pit ê lâng, m̄-koh án-chóaⁿ mn̄g tō sī bô lâng chai.
A-liân chai-iáⁿ tāi-chì bái ah! M̄-chai án-chóaⁿ khah hó. A-hong mā kā in a-pah mn̄g--kòe, in-ūi i mā hō͘ in pah-á khòaⁿ--kòe, só͘-pái kiaⁿ in lāu-pē hoat-hiān tō tī gōa-kháu lōa-lōa-sô. Koh cháu-khì i ê pêng-iú ê chhù, bih tī hia m̄-káⁿ tńg--khì.

Chit kúi kang, ta̍k-ke lóng teh chhōe A-liân. In a-pah thàu-kòe i ê pêng-iú chai-iáⁿ A-liân tī tó-ūi, tō kóaⁿ-kín kā in-bó͘ kóng.
A-pah khiâ--leh khiâ--leh, m̄-chai khiâ jōa-kú chiah kàu. I khiâ khì A-bí kā i pò ê chū-chí liáu, tō khì hia hoah-hiu. Kóng:“Ū lâng tī leh--bô? A-liân…, A-liân kám ū tī lāi-té? ”

Chit-sî chi̍t ê gín-á cháu--chhut-lâi, i sa-bô-cháng kóng: “Ū--lah! Lí sī siáⁿ-lâng--ah?”
A-pah pún-té iu-thâu-kat-bīn, chit-má thiaⁿ-tio̍h A-liân tī lāi-té, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h in cha-bó͘-kiáⁿ tō chiok hoaⁿ-hí--ah!
A-liân thiaⁿ-tio̍h a-pah ê hoah-hiu siaⁿ, tō kiaⁿ kah phi̍h-phi̍h-chhoah, in-ūi i kiaⁿ a-pah kā i mē.
Chit ê sî-chūn, a-pah ji̍p-lâi chit keng chhù--nih, khòaⁿ-tio̍h sit-chong kúi-nā kang ê A-liân, tō án-ne ba̍k-sái lìn--lo̍h-lâi.
I kóng: “A-liân, góa ê pó-pòe cha-bó͘-kiáⁿ, a-pah chiok siūⁿ-- lí--ê. Lâi, a-pah chài lí tńg--khì! ”
A-pah sim-lāi siūⁿ: “Chit ê gín-á m̄-chai sī chò sáiⁿ-mi̍h tāi, chiah bô tńg-lâi chhù, góa bōe-tàng seng kā mē. ”
A-liân hō͘ a-pah chài, i sim-lāi teh siūⁿ: “Chit siaⁿ a-pah it-tēng mn̄g góa chò siáⁿ-hòe, góa beh án-chóaⁿ kóng--neh?”

Khiâ kàu chhù--nih, A-liân khòaⁿ-tio̍h a-bú chē tī thiaⁿ-thâu, thâu-bīn bô kài hó, chit siaⁿ hó--ah!
A-pah khòaⁿ-tio̍h in-bó͘ bīn-chhiuⁿ bô hó, tō seng kiò khì piⁿ-á sè-siaⁿ kā mn̄g:“Lí sī án-chóaⁿ sit-chong chiah kú. A-pah sui-bóng bô pù-ū m̄-koh chīn-liōng ē ta̍t-sêng lí ê sim-goān, in-ūi góa kan-taⁿ lí chit ê kiáⁿ niâ.」 A-pah khui chhùi kóng liáu, A-liân liâm-mī tō háu--chhut-lâi--ah. I kā a-pah lám-tiâu-tiâu, kóng:“A-pah, lí chiaⁿ-si̍t ē bé hō͘ --góa? ”
A-pah ìn-kóng: “Chin-chiàⁿ--ah! Góa hiah thiàⁿ--lí, m̄-bián kóng hiah-chē lah! ”
A-liân kā a-pah kóng: “A-pah chin sit-lé. Góa kā A-hong ê pit chhàng--khí-lâi, hāi i chhōe bô. Góa m̄-káⁿ kā i kóng, mā m̄-káⁿ kā lí kóng, sim-lāi si̍t-chāi chiok kan-khó͘--ê. ”
“Lí--o͘ ! Lâi, góa kā lí kóng, lí thau-thau-á kā hit ki pit kap lí beh hōe si̍t-lé ê jī-tiâu siá-siá--leh! Kā i khǹg tiàm in-tau ê mn̂g ê ē-bīn tō hó. Lí chhì khòaⁿ-māi, hó--bô? ”
A-pah kóng ê ōe, A-liân kám-kak a-pah m̄-sī teh kā mē, sī teh kā kà, tō bô hiah-nī kín-tiuⁿ--ah!

A-liân chiàu a-pah kóng--ê lo̍h-khì chò. Chi̍t ê lé-pài tō chiap-tio̍h A-hong ê tiān-ōe. I kóng: “Lí hiah-nī kah-ì tō sàng hō͘ --lí, lí m̄-bián iōng『chhàng』--ê lah! ”
A-liân kám-kak i ka-tī m̄-tio̍h, mā bô koh kā a-pah ah-sī A-hong thó--ah! I chai-iáⁿ i sin-khu-piⁿ ê lâng lóng tùi i chin hó, mā bô koh hoān--ah!
A-liân chū chit kiāⁿ tāi-chì liáu-āu, i tō koat-tēng beh pang-chān chiok chē lâng. I tōa-hàn liáu, chò chi̍t ê sim-lí-su chō-hok ta̍k-ê.

*刊tī台文戰線NO.55(2019/7月)