About the 按盞講 Án-chóaⁿ kóng... category

某乜語詞台語按盞講?請治者問。 Bó͘-mih gí-sû Tâi-gí án-chóaⁿ kóng? Chhiáⁿ tī chia mn̄g.

1 Likes