About the 台灣史 Tâi-oân Sú category

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

Use the following paragraphs for a longer description, or to establish category guidelines or rules:

  • Why should people use this category? What is it for?

  • How exactly is this different than the other categories we already have?

  • What should topics in this category generally contain?

  • Do we need this category? Can we merge with another category, or subcategory?

2 Likes

Kî-si̍t chiū góa kò-jîn ê khòaⁿ-hoat, lâng chió ê sî, jú bô hun jú hó.

Chong-ha̍p-pán ē khah hoa̍t-phoat, taⁿ jîn-sò͘ iáu bô kóng kài chē, m̄-bián hun kà chiâⁿ iù.

Ē hun kà chiok iù--ê bāng-chām, in to-sò͘ sī in-ūi koán-lí-siāng ko͘-put-jî-chiang chiah koh hun choan-pán--ê.