·ah kap ·loh

Ta̍k-ke hó, góa aī chi̍t ê tòa tī kok-gōa chiok ài kóng Tâigí ê Tâi-oân-lâng.

Chòe-kīn tńg-khì Tâi-oân kúi kang ê sî-chūn chē hóe-chhia sî thiaⁿ tio̍h kóng-pò͘ án-ne kóng: "Jī-chúi tih-beh kàu ·loh." Nā-sī góa beh kóng, góa kám-kak góa ē kóng "Jī-chúi ti-beh kàu ·ah." Koh ū chi̍t pái góa leh chē tiān-thui ê sî-chūn thiaⁿ ·tio̍h tiān-thui lāi-té ê kóng-pò͘ kóng "Saⁿ lâu kàu ·loh" (, "Tiān-thui mn̂g beh khui ·loh" chē góa tio̍h bô khak-teng kám ū thiaⁿ ·tio̍h) chit sî góa mā sī ē kóng "·ah", a m̄-koh kán-ná mā ū thiaⁿ kòe tiān-thui ê kóng-pò͘ kóng "Saⁿ lâu kàu ·ah" (, "tiān-thui mn̂g beh khui ·ah").

Tàu-té sī ài án-ná kóng ·ah? Nn̄g ê lóng ē-sái? Kám sī khiuⁿ-kháu-chha? Ēng-hoa̍t kám ū siáⁿ-mi̍h bô-kâng?

Hoan-gêng ta̍k-ke lâi chhéng-kàu, tō-siā~ (^・x・^)ノ

1 Likes