Àm-hō XOXO

XOXO sī "sio-chim sio-lám" ê ì-sù.

XXXX kap OOOO sī hian-chhú-sî tī THBK chit-ê bó-thé siōng sî-kiâⁿ ê àm-hō...

Ná-chhiūⁿ "hallelujah" kap "o͘-mî-tô-hu̍t" sī bô kāng kàu ê sìn-tô͘ teh hoah ê...

Góa bô sìn chong-kàu mā bô ka-ji̍p kàu-phài, goân-chek-siōng sī bô teh hèng THBK ê soán-kí, bô teh tǹg-phiò ê, chit pái 12 goe̍h 18 hō tú-tú-á lâng tī Thô-hn̂g, tâu-phiò ê só͘-chāi koh teh tùi-bīn siā-khu, gún lāu-peh chio--chi̍t-ē góa chiū khì--ah.

Sui-jiân sī bóng tâu, m̄-koh choa̍t-tùi m̄-sī chhìn-chhái o͘-pe̍h tǹg, góa ū khai chit-kóa sî-kan tha̍k《Kong-tâu Kong-pò》kap chhōe chu-liāu, kā ka-kī tòng-chò [kok-ka]─sui-jiân lán bô kok-ka─ê thâu-ke án-ne lâi su-khó, chò-chhut ka-kī to̍k-li̍p ê phòaⁿ-toàn.

Góa sī án-ne koat ê,

17.(X)Têng-khui He̍k-sù
18.(O)Kìm-chí chìn-kháu hâm lâi-khu-to-pa-an(sán-bah-cheng)ê Bí-kok ti
19.(O)Kong-tâu Kòa Tāi-soán
20.(O)Thiàⁿ-sioh Hái-chháu Ta

Án-ne tâu ê lí-iû kì tī ē-té.

Chiân-tê

Kong-tâu ê pún-chit sī ti̍t-chiap bîn-chú ê si̍t-hiān, jîn-bîn ê koat-tēng, chèng-hú lóng tio̍h chun-thàn lâi kiâⁿ, nā gún tǹg-phiò "sóng to̍h hó", chèng-hú chham-khó chi̍t-ē, iû-goân chiàu in goân-pún ê ì-hiòng chhân-chhân lâi chò, lán chia-ê jîn-bîn sī sóng tī tó-ūi?
Sóng tī tó-ūi?
《Kong-tâu Kong-pò》ta̍k-ê gī-tê ê chòe-āu chi̍t nôa lóng sī soat-bêng kòe ia̍h bô ê "hoat-lu̍t hāu-kó", chit-pái tē 18, 19 àn nā ū kòe, ē chiàu《Kong-bîn Tâu-phiò Hoat》(ē-té kán-chheng《Kong-tâu Hoat》)tē 30 tiâu, chhiáⁿ Li̍p-hoat Īⁿ siu-hoat si-hêng, tē 17 àn BÔ hoat-lu̍t hāu-kó, tē 20 àn in siá--ê, hiān-hiān m̄-sī hoat-lu̍t hāu-kó.

17.(X)Téng-khui He̍k-sù

《Kong-tâu Kong-pò》bô hoat-tō͘ siá nā-sī thong-kòe ê hoat-lu̍t hāu-kó, che ē-tàng lí-kái, in-ūi He̍k-sù beh têng-khui sī chò-bē-kàu ê tāi-chì. Chiū-sǹg-kóng he̍k-lêng an-choân koh chheng-khì, He̍k-sù chit-keng o͘-pe̍h khí ê lâu-á-chhù kám thang koh khí ia̍h sī tòa lâng sī lêng-gōa chi̍t-chân sū. Chit-ê àn bô hoat-lu̍t hāu-kó, sī tǹg sim-sng--ê, góa chí-put-kò sī beh hiòng tn̂g-nî phah-piàⁿ ê hoán-he̍k thoân-thé tì-kèng.

18.(O)Kìm-chí chìn-kháu hâm lâi-khu-to-pa-an(sán-bah-cheng)ê Bí-kok ti

Chit àn kap 19 àn si̍t-chāi bo̍k-bêng kî-biāu, THBKDPP kap THBKKMT nn̄g--ê, kám sī teh poaⁿ "lêng-hûn kau-ōaⁿ" ê chhut-thâu?

2012 nî, THBKDPP kian-chhî Bí-kok gû ê sán-bah-cheng ài "lêng kiám-chhut", THBKKMT phngh in sī "só kok", THBKDPP kóng THBKKMT "ū chi̍t-tiám-á sêng chà-phiàn chi̍p-thoân"(Koán Phek-Lêng), in pà-chiàm Li̍p-hoat Īⁿ chú-sek-tâi thè jîn-bîn chhut-thâu, siú-hō͘ jîn-bîn ê kiān-khong, m̄-koh chit-khoán hêng-ûi chit-má sī kóng ē hāi Tâi-oân kiâⁿ bē--chhut-khì?!

THBKKMT kap THBKDPP kau-ōaⁿ lêng-hûn

17:28 THBKDPP siú-hō͘ jîn-bîn ê kiān-khong

Ū lâng kóng chìn-kháu Bí-kok hâm sán-bah-cheng ê ti-bah í-keng m̄-sī si̍t-an būn-tê, sī "kok-chè bō͘-e̍k", lán seng mài kóng sī-án-chóaⁿ 2012 nî Bî gû to̍h sī si̍t-an m̄-sī kok-chè bō͘-e̍k ê būn-tê, ē-té chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ kóng chit-ê gī-àn nā-sī hō͘ kòe, to̍h sī lán THBKTO bô siú sìn-iōng, in-ūi "lâi-ti" sū-si̍t í-keng khui-hòng chìn-kháu ū chi̍t tang ah.

萊豬公投不是食安問題,而是國際貿易誠信問題

Án-ne kóng ná-chhiūⁿ chin ū lí ho͘ⁿh?Pún-lâi to̍h eng-kai ū sìn-iōng, lâng chiah beh kap lí chò seng-lí m̄-sī?M̄-koh THBKTO-lâng tang-sî hō͘ Bi-kok chit-ê "promise", tì-sù lán tio̍h siú sìn-iōng? Tap-àn sī m̄-bat! Lâi-ti ē-tàng chìn-kháu sī 2019 nî Bí-kok ê ōe-seng pō͘-tiúⁿ Alex Azar tī THBK Chong-tok-hú kap Chhòa Eng-Bûn saⁿ-kìⁿ, beh saⁿ lé-pài THBK chiū thiat-siau lâi-ti chìn-kháu ê kìm-lēng. Ēng hêng-chèng bēng-lēng ê hong-sek, bô keng-kòe gī-hōe ia̍h-sī jîn-bîn ê tông-ì, án-ne, sī án-chóaⁿ lán choân-thé Tâi-oân-lâng tio̍h ài ngē kā chit-ê koat-chhek thun--lo̍h-khì, ûi-hoán ka-kī ê ì-chì kap lī-ek mā ài thè Chhòa Eng-Bûn "siú sìn-iōng"? Lán chia-ê lâng sī bîn-chú siā-hōe ê kong-bîn ia̍h-sī lô͘-lē neh?

美衛生部長來台為賣美豬? 外交部嚴正澄清

Hàiⁿ!Ū to̍h ū, bô to̍h bô, chia-ê the̍h jîn-bîn ê sòe-kim teh chia̍h-chheng ê kong-bū-oân, in ná ē-tàng kng-thâu-pe̍h-ji̍t tiàm hia kóng pe̍h-chha̍t lóng bē kám-kak kiàn-siàu?

Chhòa Eng-Bûn kap Alex Azar kóng liáu hit mê, i chiū thàu-kòe bāng-lō͘ kap Bí-kok hit-pêng ê lâng(think tank)án-ne kóng,

Eng-bûn pò-tō

Tiong-bûn ê pò-tō͘

THBK iáu ū chi̍t-chióng kóng-hoat, chiap-la̍p lâi-ti ē-tàng chān lán ka-ji̍p CPTPP, in-ūi CPTPP 11 ê hōe-oân kok lóng bô kìm lâi-ti, lán mā tio̍h kap in kāng-khoán, ha̍h kok-chè phiau-chún, lâng chiah-ē jīn-tēng lán ū chu-keh ka-ji̍p. M̄-koh Tiong-kok mā teh ūn-chok beh ka-ji̍p, kám sī lán án-ne chò to̍h ē-tàng ōaⁿ-tio̍h hit-tiuⁿ mn̂b-phiò?Siáⁿ-lâng thang pò-chèng?Hâm sán-bah-cheng ê ti-bah ū 160 kok kìm-chí, che sī siáⁿ-khoán ê kok-chè phiau-chún neh?Bô it-tēng khah chē lâng to̍h khah tio̍h, m̄-koh lâi-khu-to-pa-an kám sī siáⁿ-mi̍h kiān-khong si̍t-phín?THBKDPP hit-chūn siūⁿ beh kā Trump chō-soán, m̄-koh lo̍h-bóe i bô tiâu, lán ōaⁿ-tio̍h siáⁿ-mi̍h?Bô tek-khak tian-tò tek-sit Joe Biden?

Ông Bí-Hoa_hó-khang--ê ka-kī siūⁿ--ê

Chìn-kháu "lâi-ti" ōaⁿ-tio̍h siáⁿ-mi̍h???

CPTPP 11 ê hōe-oân kok lóng chiap-la̍p Bi-kok lâi-ti, che mā ū khó-lêng sī í-chêng TPP iáu bē piàn CPTPP ê tāi-chì, hit-chūn Bí-kok sī sêng-oân(mā sī láu-tōa), āu-lâi Bí-kok thè-chhut, kái-miâ hō-chò CPTPP, chit-chūn sī Ji̍t-pún teh hōaⁿ, lâi-ti kap in ū siáⁿ tī-tāi?

Góa jīn-ûi THBKDPP 2021 kap THBKKMT 2012 kak-sek tùi-ōaⁿ, in-ūi in ū kāng-khoán ê tōng-ki, to̍h sī kā Tâi-oân jîn-bîn ê lī-ek tòng-chò phōaⁿ-chhiú [àn-sǹg] beh kau-ōaⁿ in ka-kī tóng chip-chèng ê lī-ek, m̄-koh in chit-nn̄g--ê ê lī-ek lóng kap Tâi-oân-lâng--ê chò tùi-thâu.

Lâi-ti tong-jiân siú-sian sī si̍t-an būn-tê, āu chi̍t chân chiah sī bō͘-ek ê tāi-chì, kúi-nā phiⁿ bûn-chiuⁿ teh thè lâi-ti piān-pok,

戳破關於萊克多巴胺的十大謊言

自由開講》數字會說話,開放萊豬完全無關食安問題

m̄-koh chia--ê bô hoat-tō͘ sòe-ho̍k góa, in kóng lín bô khó-lêng chi̍t kang chiah hiah chē, téng-koân hit phiⁿ sī Tang-hái Tāi-ha̍k ê So͘ kàu-siū siá ê, í-chêng i mā bat án-ne kóng

Pháiⁿ mi̍h-á chia̍h chi̍t-sut-sut-á bô iàu-kín?

Sī--lah, chia̍h ka-choa̍h bē sí, m̄-koh góa choa̍t-tùi m̄ chia̍h!

Koh ū lâng ti̍t-ti̍t kā lâi-khu-to-pa-an kap ka-pi lâi pí, kóng i choa̍t-tùi bô to̍k, káⁿ kî-koài, nā án-ne, Au-bêng sī án-chóaⁿ bô kìm ka-pi neh? Sī án-chóaⁿ THBKDPP Tân Io-Phek ài kóng, "Chia̍h-to̍k to̍k sī chia̍h-to̍k, m̄-koán chia̍h gōa chē lóng sī chia̍h-to̍k"?(17:38)

Ah sī kóng hâm sán-bah-cheng ê gû-bah to̍h ū to̍k, ah nā sī ti-bah to̍h bô to̍k?Lín sī teh chhit-hòe phiàn peh-hòe sī--m̄?

Lán siàu-liām koh chun-chhûn ê Lîm Kia̍t-Liông kàu-siu/i-seng chiam-tùi lâi-khu-to-pa-an sī án-ne kóng ê,

án-ne khòaⁿ, lâi-khu-to-pa-an choa̍t-tùi m̄-sī siáⁿ-mi̍h hó mi̍h, !

林杰樑:瘦肉精風險仍在全民應拒吃美牛

Lîm i-su sī io-chí-kho i-seng, góa siong-sìn i nā iáu chāi-siⁿ, m̄-koán siáⁿ-mi̍h lâng siáⁿ-mi̍h tóng chiáng-koân, i lóng ē hó-táⁿ chhut-siaⁿ hoán-tùi, phiau-chún sī kāng-khoán ê. Kin-á-ji̍t ê io-chí-kho i-su, sī ēng i ka-kī io-chí-khó ê koân-ui, lâi thè chèng-hú kòa pó-chèng, khǹg lâng siong-sìn chia̍h lâi-khu-to-pa-an(ê bah)an--lah?Tūi-lo̍h kàu chit-ê thêng-tō͘!

"Sú-iōng bô kāng ê chhìn-thûi, ah-sī chin-táu, lóng sī Siōng-chú só͘ thó-ià ê", chit kù kì tī Sèng-keng Chim-giân 20 chiuⁿ 10 chiat.

19.(O)Kong-tâu Kòa Tāi-soán

Kong-tâu kap kong-chit jîn-oân soán-kí chò-hóe kí-pān, chē sī 2004 nî "soán-kí ê sai-hū" a-Píⁿ-á ê "tōng-oân chhek-lio̍k", khó-sioh《Kong-Tâu Hoat》ê mn̂g-khám siuⁿ koân, a-Píⁿ-á ê kè-bô͘ chiū bô chiâⁿ. 2017 nî THBKDPP siú-kái《Kong-tâu Hoat》, m̄-nā kàng-kē mn̂g-khám, mā BÊNG-BÛN KUI-TĒNG kong-tâu ài kòa tāi-soán,

M̄-koh 2018 nî ê soán-kí, THBKDPP su-thiám-thiám, in chiū kā chit-tiâu hoat-lu̍t kái-chò án-ne,

Góa jīn-ûi 2019 ê siu-hoat sī bô siáⁿ chèng-tong-sèng, a-Píⁿ-á tong-chho͘ kā kong-chit jîn-oân ê soán-kí kap kong-tâu chò-hóe kí-pān, che sī i ê soán-kí khó-liông, m̄-koh án-ne chò tek-khak sī ū chhui lâng tâu-phiò ê èng-hāu(2004 nî ē sit-pāi, sī in-ūi Nâ-kun siàn-tōng in ê chi-chhî-chiá thiâu-tî mài tâu), góa mā jīn-ûi kong-chit jîn-oân m̄-thang cháu-siám tùi jîn-bîn koan-sim ê gī-tê piáu-sī li̍p-tiûⁿ ê khó-giām.

M̄-koh 2019 nî siu-kái 23 tiâu tùi jîn-bîn kap bîn-chú ū siáⁿ lī-ek?The̍h-tio̍h koân-le̍k ê chèng-tóng ē-tàng kun-kù ka-kī "it-sî" ê hó-bái kā iû-hì kui-chek chhìn-chhái kái-lâi-kái-khì?Chin loān-lâi!

2017 nî THBKDPP ka-kī thong-kòe ê 23 tiâu to̍h sī chit-pái kông-tâu tē 19 àn ê chú-bûn, ta̍k-ke ē-tàng khòaⁿ-māi,

Kun-kù chit àn ê 〈Lí-iû Su〉tē 2 tiâu, kong-tâu ka-kī pān tio̍h ài 8 e̍k 5700 bān, m̄-koh nā-sī kap Kiú-ha̍p-it Tāi-soán chòe-tīn kí-pān, kan-taⁿ ài 1 e̍k 4500 bān. Chha 7 e̍k!Jî-chhiáⁿ, chit tiâu kap 2017 nî ê 23 tiâu sī kóng "nā-sī pòaⁿ-tang lāi ū choân-kok-sèng ê soán-kí chiah ài tâng-chê kí-pān", nā bô mā sī ē-tàng ka-kī kí-pān m̄-sī?2019 nî siu-kái ê tē 23 tiâu soah piàn-chò kiông-chè kui-tēng nn̄g tang kan-taⁿ ē-tàng kí-pān chi̍t-pái ê kong-tâu! Che sī siáⁿ-mi̍h tō-lí?

Au-piah 〈Hêng-chèng-īⁿ Ì-kiàn Su〉 tē 5 tiâu kèng-jiân koh ū bīn-phôe kóng Sūi-sū mā sī kong-tau kap tāi-soán hun-khui, in "hông lia̍h-chò sī sè-kài ti̍t-chiap bîn-chú siōng chāi-ún ê kok-ka". Sūi-sū nā "sī sè-kài ti̍t-chiap bîn-chú siōng chāi-ún ê kok-ka", he tiāⁿ-tio̍h sī in-ūi in "ta̍k-nî pêng-kun kí-pān 4 pái kong-tâu", m̄-sī in-ūi kong-tâu kap soán-kí hun-khui lah! Ah lín THBK 2019 te̍k-pia̍t siu-hoat kui(hān)-tēng(chè) jîn-bîn nn̄g tang chiah thang kong-tâu chi̍t pái, chiáu-á kha pí ke-khúi ū-iáⁿ, chhit-tian-peh-tò!

2018 nî ê soán-kí sī loān-chhau-chhau bô m̄-tio̍h, m̄-koh he sī ki-su̍t ê būn-tê, bē chò tit 2019 nî siu-kái 23 tiâu ê lí-iû, ē-té sī góa chi̍t-ê bīn-chheh pêng-iú tah--chhut-lâi ê Bí-kok soán-kí kòa kong-tâu ê soán-phiò,

lóng-chóng ìn tī kāng chi̍t-tiuⁿ soán-phiò, ná-chhiūⁿ khó-koán án-ne, chi̍t-tê chi̍t-tê lâi khoân-soán, bián hun cha̍p kúi tiuⁿ soán-phiò chi̍t-ê chi̍t-ê tâu, m̄-sī chiâⁿ hó-sè? Sīm-chí, góa ê siūⁿ-hoat, ē-tàng kā soán-phiò siat-kè chò ná-chhiūⁿ í-chá khó tāi-ha̍k ê tap-àn-khah ia̍h-sī kóng kong-ek chhái-koán án-ne, kō͘ 2B ian-pit lâi ōe-khah, ēng tiān-náu tha̍k, m̄-sī koh khah lī-piān mā séng lang-kang?

Iau-chhiáⁿ ta̍k-ke lóng lâi kā tē 19 àn ê〈Hêng-chèng-īⁿ Ì-kiàn Su〉chim-chiok tha̍k khòaⁿ māi, khòaⁿ in sī án-chóaⁿ ûi-pōe liông-sim, khì-sak lī-lō͘, ngē-áu kàu té, "jîn-bîn chin bô lí-sèng, ài chiàu lán siat-kè ê chit-thó lín chiah ū hēng-hok khoài-lo̍k~!@#$??!" Ì-sù to̍h sī án-ne, khì-sí giām bô siong!

Chit-má m̄-koán THBK tó chi̍t tóng the̍h-tio̍h chèng-koân, lóng thang chiàu in ka-kī it-sî ê lī-ek kā hoat-lu̍t kái-lâi-kái-khì, jî-chhiáⁿ kong-tâu ê mn̂g-khám iáu bē oân-choân tû-khì*, án-ne heng-chèng ki-koan chiū ē-tàng lóng bián chhau-hoân, in-ūi ti̍t-chiap bîn-chú sī khòaⁿ-hóng--ê, jîn-bîn kap hoán-tūi-phài nn̄g tang chiah-ē "loān" chi̍t pái, choân-jiân bē "kiáu-jiáu" hêng-chèng pō͘-mn̂g ê chhò͘-si tio̍h bô?

*Chiū-sǹg-kóng tong-ì ê phiò pí m̄ tông-ì ê phiò khah chē, mā ài chhiau-kòe ū chu-keh tǹg-phiò ê lâng-gia̍h ê 1/4 chiah ē kòe.

Góa jīn-ûi bô eng-kai án-ne kui-tēng, ná tông-ì pí m̄ tông-ì khah chē to̍h ài hō͘ i kòe, án-ne chiah-ē chhui-chhut tǹg-phiò-lu̍t, in-ūi ē kiaⁿ ka-kī koan-sim ê gī-tê bô kòe ia̍h-sī kòe, án-ne tǹg-phiò ê tong-ki ê chiâⁿ kiông, nā bô tǹg-phiò, piáu-sī hit-ê gī-tê tùi ka-kī sī bô-iàu-bô-kín, kòe ia̍h bô lóng bô iàu-kín. Siōng-hó koh ē-tàng "bô chāi-che̍k tâu-phiò", bián tio̍h ài tńg-lâi hō͘-che̍k-tē, tān-sī tiàm gōa-kok bē-tàng tâu, in-ūi bô hoat-tō͘ khak-tēng sī chū-iû ì-chì ê koat-tēng.

20.(O)Thiàⁿ-sioh Hái-chháu Ta

Chit-ê àn sī án-ne kóng, Tâi-oân ê le̍k-lêng hoat-tián bóng-tèng-lâng-ì, chi-chhî he̍k-lêng ê sè-le̍k khióng-kiaⁿ-á ē koh giâ--khí-lâi, chū-án-ne, to̍h su-iàu thian-liân-khì lâi "chí chhùi-ta" chi̍t-ē, bián-tit sio-mûi chō-sêng ê khong-khì u-jiám siuⁿ kòe siong-tiōng.

M̄-koh, kám ū lâng siūⁿ-tio̍h Thô-hn̂g-lâng ê kám-siū?

Bêng-bêng ū pa̍t-ê koh khah hó ê soán-tek, sī-án-chóaⁿ it-tēng tio̍h ài tī Thô-hn̂g neh?THBK Hêng-chèng Īⁿ hoán-pok gún chāi-tē ê khoân-pó jîn-sū thê-chhut ê, khí tī Tâi-pak Káng ê hong-àn, in sī án-ne kóng ê,

三接遷台北港不可行!政院:經過5個藻礁區傷害更大

M̄-koh āu-lâi "Hái-chháu Ta Kong-tâu Chhui-tōng Liân-bêng" kóng THBK sī teh kóng pe̍h-chha̍t!

三接遷址台北港 藻礁公投聯盟回擊政府「六大藉口」

Khòaⁿ téng-koân hit-phiⁿ 〈Chū-iû Sî-pò〉ê pò-tō, ba̍k-sái beh liàn--lo̍h-lâi, Sin-pak chhī-bîn hoán-tūi kàu té ê mi̍h, kiò gún Thô-hn̂g-lâng thun--lo̍h-khì?

Góa sī án-ne ioh, THBK beh khí tī Thô-hn̂g ê goân-in sī Thô-hn̂g ê koān-tiúⁿ sī "ka-kī-lâng", bô sêng Sin-pak Chhī ū tùi-li̍p ê chiân-tê, án-ne chhiâu-chhek ê sêng-pún ē khah kē, jî-chhiáⁿ lán Thô-hn̂g sī "kāu sat bē chiūⁿ", ke phò-hoāi chi̍t-ē mā bô iàu-kín?

Nā án-ne put-jû lâi chhòng-chō chi̍t-kóa chhiâu-chhek sêng-pún, pí-lūn-kóng, chāi-tē ê, phàiⁿ-thì-thâu ê khoân-pó jîn-sū ho͘ⁿh?

Lán ê Tó-sū
Che sī siāu-kài hái-chháu ta ê kì-lio̍k-phìⁿ, í thiàⁿ-sioh to̍k-te̍k seng-thài khoân-kéng ê kak-tō͘ lâi thàn-thó.

Chi̍t-kóa kho-ha̍k-ka ê khòaⁿ-hoat
Ha̍k-chiá thīn chèng-hú tī Thô-hn̂g kiàn Tiong-iû Tē-saⁿ Thian-liân-khì Chiap-siu-chām ê bûn-chiūⁿ, in sī ēng khó-ha̍k ê kak-to͘ lâi thàn-thó. In-ūi Tē-saⁿ Chiap-siu-chām bô hoat-tō͘ kè-sio̍k khí, Hûn-lîm ê Be̍h-liâu Tiān-chhiúⁿ chiū bô hoat-tō͘ tī 2025 nî thè-hiu, án-ne Hûn-lîm Ka-gī tì-tio̍h gâm-chèng ê lâng-gia̍h to̍h kàng bē--lo̍h-lâi... Góa ē-kì-tit Be̍h-liâu mā ū chi̍t-ê Lio̍k-khin, piⁿ-á ê chng-á(Tâi-se Chhun) tì-gâm ê pí-lu̍t mā pí lâng khah koân, án-ne Hûn-lîm hiong-chhin sī-m̄-sī ài koài Gî-lân lâng?

Kî-sit chit àn kap 18, 19 àn sio-kāng, lóng sī THBKDPP kap THBKKMT nn̄g--ê kau-ōaⁿ lêng-hûn, sui-jiân chit àn m̄-sī THBKKMT thê ê, m̄-koh i tek-khak sī ū chhut-la̍t teh sak.

雙標公文曝光! 三接遷台北港 朱立倫昔反對今支持

【重磅快評】蔡英文總統「藻礁永存」諾言 掐頭去尾剩謊言

Che khó-lêng m̄-sī choân-jiân "lí-sèng" ê soán-tek, tùi góa lâi kóng , siōng pháiⁿ koat--ê to̍h sī chit-ê àn,in-ūi góa sī Thô-hn̂g-lâng. Sit-lé,Thô-hn̂g-lâng ê chū-su...

12 goe̍h 18 kòe liáu, chit-má ū chi̍t-ê sin-ê būn-tê chhut-hiân, to̍h sī góa ū chū-ngó͘ jīm-tông ê ûi-ki.

Góa kàu-té sī Tiong-kok An,


ia̍h-sī a-Kiōng-á kāng-lō͘--ê?
A-Kiōng-á kāng-lō͘--ê

Beh kiàn-kok, tio̍h seng thoat-lī THBK chit-ê bó-thé, bān-sū ēng ka-kī ê thâu-khak lâi su-khó, sui-jiân án-ne chiâⁿ sin-khó͘, m̄-thang chhìn-chhái kui-tiuⁿ-á "lah-sap-tô͘(THBK:梗圖)" to̍h hòng-khì su-khó. Jîn-seng m̄-sī báng-gà, sī thûi-kòng-thih ê lō͘-tô͘.

XOXO

2 Likes

Kong-tâu kiat-sok liáu góa chiah thiaⁿ-tio̍h chit-ê hóng-tâm:
珍愛「綠營」與環團「永存」?訪陳致曉|高談闊倫聊天室 EP120|2021.12.09
Goân-lâi THBK m̄-nā bé-siu mûi-thé, koh ē-hiáu bé-siu khoân-pó thoân-thé kap siā-ūn jîn-sū. Hia-ê lâng goân-pún lóng sī chi-chhî pó-liû só͘-ū ê hái-chháu ta, m̄-koh Thiàⁿ-sioh Hái-chháu Ta kóng-tâu chiâⁿ-àn liáu, in chiū khì-sak ka-kī goân-pún ê chú-tiuⁿ, lóng khiā kàu THBK chèng-hú hit-pêng, chiâⁿ kî-koài.
Nā àn-ne, góa tâu hái-chháu ta chi̍t phiò, thâu-seng giâu-gî ka-kī--ê, eng-kai sī bô m̄-tio̍h ah!:green_heart:

1 Likes