Amis阿美語文學分張

Amis阿美語文學分張 (1)

想欲來分張一个阿美族語ê文學小品。

Maleapu
《相聚》

作者 魯金子

Nanutiya miliyas kisu i takuwanan a remi'ad.
自從你離開了後ê彼一工開始

Masakutekutem tu kiya kakarayan.
天頂著已經是規片ê殕色

Caay kasalaw ku tarawadaway a'urad.
落佇河水ê雨抑閣抑袂停

Masimsim hen nu misu haw ku kacereman nu remiremi'ad.
毋知你甘閣會記得遐个日子逐工个黃昏時

Mipasuwalan nu misu a kungkuan i putal nu luma'.
你佇埕--ê講過ê傳說故事

'Araw han i, matiyatiyaay kisu u'urad nu tarawadaway.
毋過你紲親像雨中ê河

Melamelawan caay tu kasapinang kita.
予咱愈看愈分袂清

*原本ê版本是用華語來翻譯阿美語,我共華語ê部份改做台語。

9 Likes

若無揣辭典我敢若識 luma' 是厝, kisu 是你,kita 是咱,caay是不,kungkuan佇排灣語是外來語公館(學校)ê意思。

Tsim-tsiok koh看一pái, kakarayan 內ê rayan應該是天。毋知kaka-是啥物意思。remi'ad 是一工,remiremi'ad 是逐工?

1 Likes

Āu ‧ lâi khì chhâ Ì-thoân ê Pangcah-gí Bêng-tián, chit ê sû-lûi ê sû-kin (kám án-ne kóng ‧ ê) sī "karayan," Tâi-gí "thian-kok" ê ì-sù.
Só͘-í èng-kai sī chi̍t-ê "ka-" ê prefix khǹg tī "karayan" ê thâu-chêng án-ne.

1 Likes