An Pêng Tui Sióng Khek

頭拋
Sin chhēng hoe âng tn̂g iôⁿ chong
Hong chhoe kim hoat su chêng lông
Siūⁿ lông chûn hô óng
Im sìn choân bô thong
I sī kiâⁿ chûn-á tú hong lōng
Pàng gún chêng lân bōng
Sim chêng bô tè kóng
Siuⁿ si kià tī hái piⁿ hong
Hái hong bô chêng chhiò gún gōng
Ah… m̄ chai chho͘ loān sim bông bông

二拋
Siūⁿ khí chêng lông siūⁿ chū kí
M̄ chai tia chhin-á 20 nî
Su liām siūⁿ beh kìⁿ chí ū kim si̍p jī
Hō͘ gún bú chhin-á chòe ûi kì
Pàng gún su sneg jî
Thiaⁿ bú chho͘ kóng khí
jú siūⁿ put hēng jú ai pi
Tàu té hiān chāi siⁿ ia̍h sí
Ah… i sī Hô lân-á ê chûn i

尾拋 Siūⁿ khí bú kiáⁿ ê ūn miā
Sim koaⁿ siūⁿ tia iā oàn tia
Pa̍t lâng-á ū tia thiàⁿ
Gún sī bú chhin-á chhiâⁿ
Kin ji̍t chheng chhun ko͘ toaⁿ iáⁿ
Choân bāng to chêng hiaⁿ
Bāng hiaⁿ ê chûn chiah
Chá ji̍t hôe kui An Pêng siâⁿ
An Pêng sûn chêng Kim sió chiá
Ah… tán lí ji̍p káng 銅鑼 siaⁿ

2 Likes