Ánchuáⁿ tiám ímliāu? 按怎點飲料?

Téngji̍dá guá tútio̍q chi̍d wī liân "o͘liôngtê" to thiaⁿbô ·ê tiàmwân.
Chinchiàⁿ kámkag siūⁿ hàm.
Só͘í tiō lâi chénglí chi̍dkuá ímliāu ê Tâigí-miâ.

紅茶:ângtê
綠茶:le̍gtê
青茶:chheⁿtê
四季春:sùkuìchhun
烏龍:o͘liông
檸檬:lêbóng
梅仔:muêá
養樂多:Yónglo̍gto
冰淇淋:pengkîlîm / áisi̍qkhulìnmù
王梨:ônglâi
蜂蜜:phangbi̍d
柚仔:yūá
力帝:la̍dtè
芭蕾:bániò
牛奶:gûlêng
汁:chiab
阿華田:ó͘vo͘tìn
可可:khó͘khò͘
金桔仔:kimkiad'á
葡萄柚:phûtôyū

細真珠:sè-chinchu
大真珠:tuā-chinchu
燕麥仔:yànbe̍qá
布丁:phuddèng
冰:peng
糖:thn̂g
1~9 分:1~9 hun
無:bô

欶管:suqkóng
袋仔:tēá

Phínhāng chhamkhó Gō͘-cha̍b-lâm.
Chuânmiâ katī khì cho͘ha̍b.
Huan'gêng koq pó͘chhiong.

6 Likes

Che góa khoàⁿ-bô, siáⁿ-mih ì-sù?

Góa ká-ná lóng kóng hún-îⁿ kā po-pà, hán tē kóng chin-chu.

冰沙 án-ná kóng?

3 Likes

Engkai sī "芭蕾" chiaq tio̍q. Guá siá m̄tio̍q ·khì ·aq. Tiōsī Eire-wē ê "gûlêng" (bainne). Huad'im "bániò" ē khaq wá.

Chhamkhó "豆沙" (tāuse), "冰沙" hōchò "pengse" engkai ēēng·tid.

1 Likes

芭蕾咁是可可亜+奶茶?

Pháiⁿsè siūⁿbeh mn̄g
Lán Tâioânōe chāilâi kám ē kóng "tiám" liâng--ê? "Tiám" chhài?
Góa chhâ tio̍h ê siongkoan Tâibûn chuliāu chit khoán iōnghoat ū khah chió

Kám sī kóng "kiò" liâng--ê, "kiò" chhài khah koànsì?

5 Likes

Sī, góa sī (kiò) liâng--ê a̍h sī ím-liāu

4 Likes

"beverage" gún tau 是攏講「啉ê」,有ê時陣會講「冷ê」。

"to order (beverage)"會講「叫啉ê」,mā會用「點啉ê」。

Sio ê án-nóa kiò le?