【anime】鋼之鍊金術師唯一神作,敢有異議?

Tsuè-kūn 回溫鋼之鍊金術師,tsit-tshut 無論看幾改,抑是感覺有夠神
Tsong-kàu、tiat-ha̍k 的部分用 kio̍k-tsîng pau-tsong 起來,嘛無真重 ê 說教感
「Tíng-kè-kau-uānn」看起來敢若囥佇三次元嘛是按呢生
毋過人 kah 人 ê 來往若是按呢著會 tshenn-hūn
我真 kah-ì 落尾 Un-lī 講的:「Mài 講一半,攏總予你嘛會用得。」
閣有 I-siu-ba-lu 人 ê 這部分,毋但是講 Nazi、反戰
我想台灣人應該嘛會真有感覺 :cry:

--「你閣有好好的一雙跤,徛起來,繼續向前。」
下跤 huan-gîng 逐家 hun-hiáng kám-siúnn
然後大佐阮尪,bē-sóng 來戰 :triumph:

7 Likes

所以汝是03派、09派抑是bàng-gà派个(開戰 :rofl:

4 Likes

我是09派 ê,本底有想 beh 甲03補起來
猶毋過無膽,驚 uī-thiànn :sob:

2 Likes

確實03版个氛圍是較鬱卒,嘛毋是HAPPY END

毋過伊原創个設定做了真好,袂予儂感覺是咧硬拗,真濟伏筆佇頭前就有咧舖陳矣

比起原作,我個人是較佮意即種帶有一絲遺憾佮無奈个結局

03版猶閣有一个電影,內底有更較濟種族、戰爭个議題,直接牽涉著現實世界矣

若有閒,真正會當看看覓

(電影結局就無遮胃疼矣啦 :smile:)

3 Likes

我嘛是聽人講03 guân-tshòng ê 部分足讚,原作嘛真呵咾 ê 款
毋過我是較 kah-ì HE ê 人 :sob:

恁各位上好是緊去 tshué 來看--ooh!
巴哈阮 ní-sàng hia 有通看2003年 ê pán-pún,Netfilx 有2009年 ê
PS:真人電影我 tio̍h...... :upside_down_face:

2 Likes

無看過毋知
毋過我感覺藤崎竜先生兮封神演義唯一神作

:astonished:是按怎樣 ê 神作咧?
敢會當分享看覓 :kissing_heart:

先莫講藤崎竜封神演義兮動畫,彼是改編失敗兮烏歷史。漫畫本身兮中心思想著是反抗威權,追求自由,和原作小說所講兮「一切攏是注定好勢兮」,是完全顛倒反兮。劇情嘛不時足笑詼,拍破第四堵壁。甚至用科幻兮方式描述三千外年前兮世界,共原作小說內底干焦是畫符仔、唸咒語、踏七星步兮仙人和道士,變甲足先進兮科學家,不止仔心適。當然嘛有誠濟角色之間兮感情戲,不但是朋友之間,嘛有厝內人、老師學生、抑是敵人之間,攏有袂䆀兮表現。另外,少年漫畫上重要兮戰鬥劇情嘛袂輸人,不管是靠頭殼抑是靠力量,攏誠精彩。結局嘛予人感覺誠完美,無漚戲拖棚兮問題。

3 Likes