aQ Chiàⁿ-toān | aQ 正傳

Góa tī chit-ê ōe-tê sòaⁿ (topic line) khai-sí tah góa hoan-e̍k ê "aQ Chiàⁿ-toān | aQ 正傳" (Goân-chok: 魯迅:阿Q正傳).

Chi̍t-thiap chi̍t sió-chat, kan-ta tah link, thang liân khì blog tha̍k. Nā ū siáⁿ kiàn-gī, ē-sái tī pún ōe-tê sòaⁿ lâu ōe, a̍h sī siá tī blog hia. Lí ê thó-lūn, nā ē-sái, chhiáⁿ chí-bêng sī tá chi̍t sió-chat ê lōe-iông.

Ē-bīn seng tah chêng nn̄g-kang í-keng tah kòe ê pō͘-hūn:

Kí-thâu ōe | 起頭話
0.1 Toān-kì ê miâ-chheng | 傳記 ê 名稱
0.2 aQ ê sèⁿ | aQ ê 姓

3 Likes

Kìⁿ-nā ū lâng chhi̍h chàn, a̍h sī ū lâng lâu ōe, tō tāi-piáu ū lâng teh tha̍k koh ū hèng-chhù, nā án-ne góa tō ē tī keh-kang koh tah chi̍t sió-chat sin ê.

0.3 aQ ê miâ | aQ ê 名

1 Likes

0.4 aQ ê che̍k-koàn | aQ ê 籍貫

Tē 1 Chiong Sèng-lī ê kán-kì | 第 1 章 勝利 ê 簡記
1.1 Bô kò͘-tēng chit-gia̍p | 無固定職業

1.2 Khòaⁿ-tāng ka-tī | 看重家己