Bē sit-pāi ê ''Kiô-á ló͘-bah-pūiⁿ'' si̍t-phó͘

Pe̍h-ōe-jī pán:

Kiô-á kap bah chìn sù-phòe, sut boán bah-chiap ê núi(nńg) kiô-á phòe siōng kiâm-phang ê ló͘-bah, pūiⁿ liân-mī sut liáu. ''Kiô-á ló͘-bah-pūiⁿ'' hó-chū koh tek lâng o-ló, choa̍t-tùi bē sit-pāi ê ka-siōng liāu-lí.

Hūn-liōng: Nn̄g-lâng ē-tàng chia̍h nńg tūiⁿ(tn̄g).

Sî-kan: Pòaⁿ tiám-cheng

Châi-liāu:

 1. Nńg tiâu kiô-á

2.chi̍t kin ká-bah

 1. Ngó͘ phìⁿ kiuⁿ

 2. Saⁿ pān soàn-thâu

 3. Saⁿ ê hoan-kiuⁿ-á

Tiâu-bī:

 1. Saⁿ tòa thâu-keng-á(thng-sî) tāu-iû
  Góa iōng ê sī po̍k-iâm tāu-iû, it-poaⁿ tāu-iû eng-kai nn̄g thâu-keng-á tio̍h kàu

 2. Chi̍t sè thâu-keng-á thn̂g

 3. Chi̍t-kóa tāu-iû-ko

 4. Chi̍t óaⁿ chúi

Chò-hoat:

 1. Kā soàn-thâu pak-phôe āu, kiuⁿ, hoan-kiuⁿ-á soàn-thâu lóng tâng-chê tok-chhùi

Ka kiuⁿ ē hiam, koán-thiⁿ chia̍h un-loán sin-thé. Khiàm-phang ê châi-liāu ē-thang khòaⁿ ka-tī kah-ì kái-piàn.

 1. Khui-hóe sio-tiáⁿ, khǹg iû khiàm-phang. Kiuⁿ, hoan-kiuⁿ-á soàn-thâu choân loeh.

Kiàn-gī iōng thih-tiáⁿ chí(chú) un-tō͘ khah sió-joat khah phang

 1. Chhá chhut phang-bī liáu khǹg ká-bah, hoan-chhá kàu ká-bah iû âng-sek choân pe̍h-sek.

4.Chhiat kiô-á tàn ji̍p tiáⁿ. Tiâu-bī 1,2,3 ka ji̍p-khì chhiau ûn, tó chi̍t óaⁿ chúi ló͘ tāi-iok cha̍p hun-cheng, hûiⁿ-ti̍t kiô-á núi tio̍h ē-sái chia̍h á!

Ta̍k-ke chia̍h-pá-bōe? Nā iá-bōe chia̍h tio̍h lâi chí chit chhut ''Kiô-á ló͘-bah-pūiⁿ'' , hō͘ lí chia̍h kah pūiⁿ-tháng khang, phang-kòng-kòng, kòng-kòng-phang.

漢羅版:

〈袂失敗ê茄仔滷肉飯食譜〉

茄仔kap肉chìn四配,sut滿肉汁ê軟茄仔配上鹹芳ê滷肉,飯liân-mī sut了。茄仔滷肉飯好煮koh得人呵咾,絕對bē失敗ê家常料理。

份量:兩人會當食兩頓

時間:半點鐘

材料
1. 兩條茄仔
2. 一斤絞肉
3. 五片薑
4. 三瓣蒜頭
5. 三个番薑仔

調味
1. 三大調羹仔豆油
我用ê是薄鹽豆油,一般ê豆油eng-kai兩調羹仔tio̍h夠
2. 一細調羹仔糖
3. 一寡豆油膏
4. 一碗水

做法

 1. Kā蒜頭剝皮後,薑、番薑仔、蒜頭剁碎。
  加薑會hiam,寒天食溫暖身體。芡芳ê材料會當看家己佮意改變。
 2. 開火燒鼎,khǹg油芡芳。薑、番薑仔、蒜頭全loeh。
  建議用鐵鼎煮溫度較燒熱較芳。
 3. 炒出芳味了khǹg絞肉,翻炒到絞肉由紅色轉白色。
 4. 切茄仔擲入鼎,調味1、2、3加入去撨勻,倒一碗水滷大約十分鐘,橫直茄仔軟tio̍h ē-sái食á!

逐家食飽bōe?若猶未食tio̍h來煮這齣茄仔滷肉飯,予你食kah飯桶空,芳kòng-kòng,kòng-kòng芳。

8 Likes

Khòaⁿ liáu chiok hó-chia̍h! M̄-bat siūⁿ-tio̍h kiô-á ē-sái án-ne chú. Chit nn̄g kang tō lâi chhì khòaⁿ-māi.

4 Likes

Goân-lâi kiô-á ē-sái lo̍h khì ló͘, kám-siā pun-tiuⁿ, ū ki-hōe góa mā lâi chú·chi̍t-piàn. :+1:

3 Likes

Kan-na khòaⁿ lí ê si̍t-phó͘ to̍h pak-tó͘ iau ah. Hit-lia̍p chian-nn̄g kiⁿ-á chhiah-chhiah ū-kàu chán. :drooling_face: :drooling_face:

4 Likes

Tī Turkey tha̍h-chheh sî tiāⁿ-tiāⁿ chia̍h tio̍h Patlıcan Musakka(kiô-á chhá ká-bah)

Sui-bóng góa éng-oán chia̍h bē koàn-sì Turkey chhài, m̄-koh in si̍t-chāi kiat-ha̍p ê hong-sek, ū-ê chìn chàn, ē-tàng kái-chò ka-tī kah-ì ê tiâu-bī. Chiok Gī-têng chí sêng-kong!

3 Likes

Ló͘ kiô-á tio̍h m̄-bián kiaⁿ sek-chúi bô-hó khòaⁿ, ló͘-bī ka-pi se̍k bē iàu-kín, koh ū ká-bah ê kháu-kám tio̍h bē kám-kak núi kòe thâu.

2 Likes

Góa ka-tī mā siá kah chin iau, siá soah má-siōng chí àm-tūiⁿ. Chòe-kīn o̍h tio̍h chian nūi ê mê-kak tio̍h sī iû chē, chia̍h ē súi koh chhiah-chhiah.
Hō͘ lâng pa̍k-tó iau sī tùi góa siāng tòa ê o-ló ╰(°▽°)╯

3 Likes

Góa chhì ·kòe ·ah, ū-iáⁿ hó-chia̍h! Góa bé-chhài ê sî-chūn khòaⁿ-tio̍h sam-chân tng-teh koah-ín, to̍h bé lâi tāi-thè ká-bah, ló͘ liáu chi̍t-tōa-tui iû cháu ·chhut ·lâi, chia̍h kah chhùi ē liâm-thi-thi. Ló͘-bah kah kiô-á khak-si̍t ū sù-phòe. :+1: :+1: :+1:

4 Likes