【BL小說】煮飯花

伊行甲比平常時閣較慢,細膩共手頭的碗捀咧,寬寬仔踅過庄仔尾彼欉老榕仔(tshîng-á)樹,阿川的厝就佇頭前毋偌遠。

日頭拄欲落山,四界人兜攏是婦人人(hū-jîn-lâng)煮飯的芳味,伊的腹肚嘛小可仔枵矣,伊驚阿川等久袂堪得枵,跤步趕緊,行對怹(in)兜門跤口。

拄欲共喝,阿川就對內底雄雄走出來,伊驚一趒,險寡仔規个碗攏捙去。

阿川伸手共扞咧,「哎喲!阿青!你是咧趕狂啥?險仔共你挵落去。看你半工猶袂來,我拄欲來揣你呢。啊你手提彼啥?」

「花啦。」

「閣提花來喔?」阿川手佇阿青肩胛頭搭兩下,共消遣:「你真正誠文雅呢,定定按呢送花來予我,比人咧送查某囡仔閣較骨力。」

伊心肝搐一下,面上猶是笑笑,「無啦,啊就門跤口有種,無送人嘛是放予蔫去,就想講提來送……」

阿川越頭行入去內底,順紲(sūn-suà)共阿青手內捀的碗提過去,囥佇桌頂,「你會當提去送佮意的姑娘仔啊。」

碗內貯(té)半碗水,兩蕊茄仔色的煮飯花浮佇水面,半開半合,微微仔清芳。

阿青略略仔笑一下,手去弄花蕊,「你就知影我無啥物佮意的查某囡仔。」

阿川看伊無啥愛講,無閣加共詼(khue)。阿青人緣投閣骨力,對待朋友嘛袂窮分(khîng-hun),毋過就䆀佇傷頇顢講話。真濟人想欲幫伊講親情,伊攏推辭講無著急揣某,逐家落尾就攏袂來佮伊囉嗦這。

阿青看阿川恬落來,趕緊代先講話,攑頭四界看,「你衫仔閣囥規堆無去洗。」

「我就無閒啊,普渡咧欲到矣,逐位攏咧叫米,廟仔幾若間咧叫,日本人遐嘛愛送,送米攏送袂赴矣,轉來就忝甲隨睏去,當陣仔乎,連飯攏無通好食。」

「按呢哪會用得?!」阿青目頭隨結起來,「顧佮你講話,煞袂記欲來揣你食飯,咱緊來,轉來你較早睏咧,衫仔我才共你提來洗衫窟仔洗洗咧——」

阿青話猶袂講了,阿川隨笑出來,「你真正有夠賢慧呢,我看你毋免揣某啦,啥人娶著你,啥人就有福氣。」

若按呢,你敢欲娶?

你敢欲娶?

阿青毋敢共看。伊驚若這馬佮阿川相對看,這句伊佇心內毋知影講過幾擺的話就會旋(suan)出去。

伊袂用得講。伊嘛毋免講。

就親像門口細欉仔生的煮飯花,毋免旋枝出牆圍,恬恬仔開,素素仔媠。

「莫佇遐練痟話,腹肚袂枵呢?緊來食飯啦。」

阿青越頭先行出去,若像咧覕(bih)。阿川無隨綴出去,向頭看彼碗水內的花,學拄才阿青用手去弄花蕊。

「創啥?毋緊來食飯?」

阿川應聲,綴阿青行出去,雄雄講一句:「阿青,多謝你送我花。」

「啊毋是嫌甲?」阿青目睭反白仁,做伊先行對進前去。

「若像你講的,放咧予蔫嘛是拍損,提來加減鼻芳嘛袂䆀。」

阿青越頭共看。佮平常時的阿川仝款,猶是啥物攏毋知的阿川。

阿青嘛佮平常時仝款,微微仔笑。

「好啦,有我才閣挽來。」

外口的天色烏去半爿,一半猶是柑仔色、青色佮茄仔色,若像天公伯仔偃倒染料,色水潑滿天。厝內的煮飯花共伊的色水嘛𪐞(tòo)予碗內的水,素素仔媠,恬恬仔開,微微仔清香。

Fin.

ps. 紫茉莉,台灣人古早叫做煮飯花、胭脂花。

逐家好,頭一擺佇台文的板po文,不止仔緊張。這是一篇「BL(Boy's Love)」的小說,也就是仝性戀愛的文類,這種小說佇文學創作內面真少人寫嘛真少人看,毋過若是寫著角色講台語,我一定用羅馬字抑是正漢字來表示。有讀者佮我講,因為看著我的文章用台文,而願意來接觸、學習,我感覺這嘛是一種推捒台文的方式,予我有動力繼續來寫。
這篇文章是因為聽著詹雅雯老師的〈煮飯花〉這條歌寫出來的,我的台語寫作嘛無蓋厲害,那寫那學,若是有用詞無正確,也請各位先進指教,勞力!

12 Likes

Goân-lâi BL sió-soat mah ū chiah sûn-chêng.
Chit phiⁿ chin hó khòaⁿ. :blush:

2 Likes

To-siā lí !
Góa hi-bāng ē-sái iōng bûn-ngá ê Tâi-gí lâi siá BL , hō͘ Tâi-gí lâng jīn-bat BL , hō͘ khòaⁿ BL ê lâng jīn-bat Tâi-gí-bûn !

3 Likes

Chhiáⁿ-mn̄g che kám ē-sái pun-tiuⁿ--chhut-khì?

2 Likes

Tong-jiân ! chiah mâ-hoân kah siōng chia--ê bāng-ia̍h kap góa ê pit-miâ "kuruma"
to-siā!

2 Likes