Bú-hàn Hì-iām

Téng-lé-pài khì òe--tio̍h Bú-hàn Hì-iām, hō͘-lâng keh-lī 7 kang. Si̍t-chāi ū-iáⁿ sim-lí siōng ê hū-tam pí sin-thé bô-sóng-khoài ê thêng-tō͘ koh-khah tāng. Si̍t-chè siōng mā bô siu tio̍h siáⁿ thong-ti, bô siông-sè chai-iáⁿ sī ài án-chóaⁿ keh-lī, keh kúi kang. Thâu-á iōng kiān-pó ê eh-phuh (app) liân-lo̍k chín-só͘ ê i-seng. Iōng bāng-lō͘ tiān-ōe ê hong-sek khòaⁿ-pēⁿ. Kiat-kó i-seng khai bô 2 hun-cheng, chhìn-chhái tō mn̄g góa kám ū su-iàu khui io̍h-á hō͘--góa. Góa siūⁿ kóng, taⁿ sī góa i-seng a̍h lí i-seng? Liáu-āu, góa tō kóng, á-bô bián lah, m̄-bián the̍h io̍h-á. Chéng-thé lâi kóng, chit-pái khak-chín, kám-kak chin bái. M̄-chai chèng-hú lóng teh chhòng-siáⁿ? Mā bô lâi koan-sim. Keh-lî-toaⁿ mā īs ka-tī tī bāng-lō͘ téng chhiâu-chhōe kui-pòaⁿ-po͘ chiah ka-tī sin-chhéng tio̍h.

M̄-chai-iáⁿ ta̍k-ê kám ū khì òe--tio̍h Bú-hàn Hì-iām ê keng-giām? Kám ū kám-siū tio̍h chèng-hú ê koan-sim? Ta̍k-ê kám ū chheng-chhó chit-má hông-e̍k ê siong-koan chu-sìn?

4 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.