Cha-po͘-lâng ê Hāi

Tùi góa sè-hàn-sî, chiū tiāⁿ teh su-khó chi̍t-ê būn-tê, "Cha-po͘-lâng ū siáⁿ-mi̍h lō͘-ēng*"

Góa chai bô chi̍t-ê lâng m̄-sī cha-bó͘-lâng seⁿ--chhut-lâi ê, ah nā kóng-tio̍h cha-po͘-lâng, m̄-nā bē-hiáu seⁿ-kiáⁿ, koh chiok gâu thâi-lâng. 2000 nî Liân-ha̍p-kok ê thóng-kè, bô͘-sat-àn 96% sī cha-po͘-lâng chò ê.

Che kám m̄-sī hō-chò "Seⁿ ke-nn̄g bô pàng ke-sái ū"?

Cha-po͘-lâng mā han-bān sái-chhia, tāi-po͘-hūn ê chhia-eh sī cha-po͘-lâng chō-sêng ê.

Chiū-sǹg kóng bô teh gōa-kháu chok-loān, cha-po͘-lâng tiàm chhù-lāi mā bô khah choa̍h.

Chú-chia̍h kap io gín-á, tāi-pō͘-hūn ê cha-po͘-lâng ia̍h-sī khah su cha-bó͘-lâng, nā-sī pàng in tiām-tiām tī hia bián chò chia-ê tāi-chì, in mā sī ē bú kàu kui sin-khu chhàu-ko͘ⁿ-ko͘ⁿ.

Chit-ê sî-chūn, in kám ē ka-kī siūⁿ kóng, "Ah... Góa si̍t-chāi bē phīⁿ--tit, tio̍h kóaⁿ-kín lâi sè-ek"?

Bē. Lóng tio̍h ài piⁿ-á ê lâng khòng-gī(ia̍h-sī hun khì)chiah ē... m̄-sī, mā sī bô iàu bô kín.

Iáu koh ū chi̍t-chân kiaⁿ-lâng ê tāi-chì, bô siáⁿ lân tì-kak tio̍h ê, cha-po͘-lâng khó͘ⁿ-ò͘ⁿ ê pì-bi̍t. Ū chi̍t-kang góa khòaⁿ-tio̍h gún ang khiā teh piān-só͘ ê jiō-thàng thâu-chèng pàng-jiō, pàng soah... to̍h chò i kiâⁿ--chhut-lâi. Góa kóaⁿ-kín kā ka-kī thâu-khak lāi ê "kì-tî player" chhi̍h "replay", kî-koài, kám sī ū siáⁿ-mi̍h phah-ka-la̍uh--khì--ah?

"Ahhhhhh....Thái-ko-hêng ak-chak-seng, lí sī án-chóaⁿ pàng-jiō bô sè-chhiú lah lah lahhhhhh~~~"

I thiaⁿ liáu oa̍t-thâu chhiò-chhiò, "不用那麼害怕~[每個男人]都是一樣~~" I bô kóng Tâi-gí mā tha̍k bô Tâi-oân-jī, í-keng m̄-bat jī ah, siūⁿ-bē-kàu koh bô ōe-seng…

Thiⁿ-kong-peh ah~~~

"Siáⁿ...まさか(=Kám-kóng)?." Ta̍k-ji̍t lóng ū 79 ek ki pàng-jiō liáu lóng m̄-bat chhiâng-chúi ê lah-sap chhiú tī chi̍t-ê sè-chiūⁿ bong tang bong sai? Siūⁿ-tio̍h che, góa ê sim pho̍k-pho̍k-chhèng, góa ê pak-tn̂g iu-iu-á thiàⁿ...

Tû-liáu thâi-lâng, o͘-pe̍h sái-chhia, sì-kè oan-ke nāu-sū chia-ê kong-kiōng an-choân ê ui-hia̍p, cha-po͘-lâng mā chò-sêng sè-kài kong-kiōng ōe-seng būn-tê. Beh án-chóaⁿ chiah thang chó͘-tóng cha-po͘-lâng tī sè-kan koh loān--lo̍h-khì?Góa khòaⁿ sī chiâⁿ ngē-táu, kap in sio-phah mā bē iâⁿ, kan-taⁿ thun-lún chi̍t tô͘ ah. Hó siau-sit sī, 12.5 bān nî āu, cha-po͘-lâng chi loān chiū ē soah-khì, hit-chūn ū y ní-sek-thé ê jîn-lūi, ē in-ūi pún-sin ê ki-in khoat-hām lâi bia̍t-choa̍t...

Natural selection, thiⁿ-ū-ba̍k ah. Peace!

*Chit phiⁿ sī siá hó-sńg ê, góa sè-hàn-sî tong-jiân bô siūⁿ kòe chit khoán būn-tê.

3 Likes