Chăng 0313 ê 行程 tio̍hsī 去 phah 漆彈 niâ-自由路上藝術節

#自由路上藝術節~0411音樂會
Chăng 0313 ê 行程 tio̍hsī 去 phah 漆彈 niâ,beh 報名時 koh 會 támtám,凡勢是愛彈無熟sāi ê 友志,mā m̄知 活動到底 beh ánnòa 表現 Tâioân人民 戰贏 中國軍 ê 台中「教化會館之役」,看文案有寫來感受「上刺激、上XX」siáⁿ貨--ê tio̍h 感覺怪怪,若親像是 leh 消費...買賣 ,無尊重(?),尾仔阮 中教大 摸索 Mul - thought
校版宣傳發文有 kā 這句刣掉。

一直到 chăng 早時 iáu phak--leh,眠床看早時場 ê 活動演講直播 chiah 想--tio̍h,前輩講伊阿兄戰死水上機場,7 8歲 ê 伊 leh 戰場送銃子,kám 講台中「教化會館之役」是唯一一場戰贏--ê mā 是 頭一場?

真正細讀 嘉義「水上機場戰役」,這篇我高一時 318前228 作者所寫 ê 文 chiah 知,是真悲慘,回想過去讀--過--ê 我有影是想無--ah,前輩 hi̍t陣 kah 我講是有 抓耙仔 chiah 會 輸,ah...這位前輩 mā 失聯一年外--ah,電話別人接--去講無伊這 ê 人。

Tī 眠床到中晝,免食袂赴 tio̍h chah 2 包粉 kah 碗,烏麻仔米麩 hit款--ê,kakī 一 ê 拚 到 會場,he 是 tī 台中 beh 4 年 我 iáu m̄bat 來行踏--ê, soah 先 hō͘ 我 看tio̍h 中國黨已經準備完成 ê 四公投 khănpáng。

報到了無人通講通關心,tio̍h 做 我 上會曉--ê(?),tī hia kho̍kkho̍k se̍h,烏白看 kah 記錄無講話,心內 leh 想。

阮第二梯 leh sńg 進前,志工有一 ê 戲劇安排是搬中國軍出來大聲講愛消滅暴徒,ah nà 無 Tâioân人 mā 出來 喝,伊演了我隨應這聲,若 kanna 喝這,對面 有 gín仔 tì hia sńg 滾球,外口車路 tō lóng 聽 會tio̍h,感覺真礙虐,若無倚來看這親像 kā 阮這場變「王 pèⁿ(柄) 中」in ê 活動,這 soah 是阮 chia 除了漆彈聲 phong phong phong 會喝上大聲 ê 時陣(?)

漆彈 leh sńg 是親像 CxO( hùn(糞)game 騙 gín仔)ê 團隊死鬥--lah,有目標,場地細,有規則,無熟sāi,基本是無 siáⁿ 戰術,這親像是台派活動有頭一改 sńg 這款--ê。

事後 kā 好民執行長反應,伊是講伊(後--來)mā 有注意--tio̍h 這無平衡,總--是無人有才調做(Tâioân人)去搬這 ê 角色,伊邀請我來做:.

我 tio̍h tī 邊仔準備半點鐘第三梯 beh 講--ê,第三梯卡有說明流程無親像第二梯直接來,ah...無先對人講 ê 我 ia̍h是 講 kah 凍tiam--ah,人有 kā 我加油 :),Tâioân人是有...喝聲--ah--lah。

" Tâioân jînbîn chhutthâuthiⁿ!"
「台灣 人民 出頭天! 」

感覺志工 in 真古錐真溫暖真有活力,我 bat 想講siuⁿchē 粗殘--ê 已經看--過,定 無siáⁿ 會去 kā 感情表現出--來,ah...我 kah 人 chih接 有影 無夠,感覺無人招我 ê 時 世界 tio̍h kanna 春 我 kah 我 beh 讀--ê,beh 讀--ê ia̍h袂 定 應聲,he 到底是自由 ê 鎖匙 愛 一步一步 chhōe 機會 the̍h--tio̍h ia̍h是 我 kakī 想講 我 一人 tio̍h 做會到 m̄免 kăng 借問拜託,ah chia beh 讀--ê,我會知影 ê 自由 有影 mā是我好運有通 khioh,tio̍h 有這 ê 環境...看--起--來過去我定變做第二種狀況,想講 tio̍h 無人--ah,ánne 卡緊卡贏 lóng 無,最後是 kā kakī thiám--死 koh kā 物件了--去,mah...m̄是 無 學--tio̍h 成果 lóng 無--lah tio̍h iáu未 完成 mā 無我想--ê hiah 簡單,tio̍h是講我愛 加 熟sāi 人,做伙來相thīn了解--lah,開講 會 定 m̄知 ánnòa 講,後kái 有機會 ia̍h是 愛問 一kóa 身世,sīánnòa ê 問題 hō͘ 人卡好講 kakī ê 故事 去 知影人(?)

台灣民團協會 pé(靶)場外 有 tútio̍h 一位 阿伯特別停車喝講這是 sńg 假--ê,ùi kā 伊解說紀念台灣人戰中國軍 講kah 現代戰爭,應該會有和平 ê 未來 koh 有 宜蘭名產,台語 hŏng 禁無合理真粗殘 ah 今有國家語言發展法 台灣各族語 lóng是 國語 iáu leh 改,社會發展 mā 會 koh 卡好,少年人愛卡注意,朋友上好 kah 返頭 kā lí 害,社會大學 tio̍h 愛學。

Hó lah 我是真樂觀。
繼續往後一 ê 街仔角去。

2 Likes