Chăng giánkiùsó͘ pòmiâ ài kau--ê kau--ah~ 昨昏 研究所 報名 愛 交--ê 交--ah~

Chăng giánkiùsó͘ pòmiâ ài kau--ê kau--ah~
昨昏 研究所 報名 愛 交--ê 交--ah~

Liânsû POJ - TOJ, hoānsè thang ùi 1914 nî kóng--khí...
連詞 白話字-台灣字,凡世 通 ùi 1914 年 講--起...

Liân-sû Pe̍h-ōe-jī Tâi-bûn Su-siá Gián-kiù

(Góa 2020 pi̍tgia̍p chokphín kah Poster māsī siá ánne, tī che kèōe bô kì--tio̍h, eh...siūⁿsiūⁿ--leh sī bô siá kah hiah hó mā pháiⁿsè lah~

7 Likes

Siūⁿ boeh tiàm chia chioh-mūi chê kap tê-ba̍k bô sáⁿ koan-hē ê būn-tê.

Lí tih Tâi-tiong tha̍k-chheh ê sî kám bat tú-tio̍h kóng-ōe hit-ê khiuⁿ ū suiⁿ-suiⁿ núi-núi, m̄-kú m̄-sī Gî-lân-khiuⁿ--ê sin-seⁿ á sī tiàm thâu-ke, tông-o̍h, he̍k-chiá jīm-hô lâng? Góa chiâⁿ hòⁿ-kî. :raising_hand_man:

1 Likes

Ū--ah, bat khì chia̍h pūiⁿ ê thâuke i sī Lâmtâulâng, in hia mā ū chi̍tkóa.
Siansiⁿ sī bô chitê pōekéng.

Góa bô siá góa Gilânlâng, lán sī táūi se̍ksāi--ê, chitê miâ góa bē jīn--lih:0

1 Likes

Góa chitchūn ū khòaⁿ tio̍h "Hóekimko͘ AÊng" i ū leh kóng chitê tāichì, i Lâmtâulâng mā ū "ūiⁿ" ê khoán.

1 Likes

Góa tō Thôhûiⁿ ê Aian, hoānsè Thôhûiⁿlâng lí tih bānglō͘ téng mā kanna bat góa 1 ê ū tih iōng Thôhûiⁿkhiuⁿ tih siá Tâibûn. :sweat_smile:

Chiūsùiⁿkóng Asiâng lí m̄ sī Gîlânlâng, hoānsè mā sī kāng khiuⁿ he̍kchiá óakhiuⁿ chiah ē ū ánne ê miâ, che chhêngchāi sī ētàng hunsek ê.

Kam Jītián tō oânchoân bô "siâng" chit jī.

1 Likes

Ū-iáⁿ, góa ū chê siăn-pái in lāu-pē tō Lâm-tâu-lâng, Ē-mn̂g i lóng kóng chò Ē-mûi, góa thiaⁿ tio̍h kám-kak chiok chhin-chhiat ê.

1 Likes

Che mā sī góa chhâ jītián chiah chai neh...Hànjītián, Kamjītián, miâ--lah, ah goán hia ūiáⁿ ū kóng "ang", siāngpan, siānghó, ēhiáng(hiáu) ia̍hsiàⁿ--ê ánne.

1 Likes

Góa m̄bat kóng Ēmûiⁿ, hoâiⁿti̍t in Tiongkok hia sī Ēmn̂g tio̍h m̄bián chiàu Hànjī piàn kakī ê khiuⁿkháu :slight_smile:

1 Likes

Hio͘, m̄kù goán chia oânná éngéng ē kóng Ēmûi, Kimmûi.

Jîchhiáⁿ Thôhûiⁿ ê Kimmûilâng ūiáⁿ bēchió, chìchió Kimmûi chit ê sû tī Thôhûiⁿ sī chiok chia̍p tih kóng ê.

Jîchhiáⁿ téng iân ê Thôhûiⁿlâng, kîsi̍t in kóngōe ê sî, hit jī 門 kinpún bô mn̂g chitlō im. :thinking:

1 Likes

Thôhûiⁿ ê uiⁿ kah Gîlân ū siáⁿ bôkâng, goán ū chi̍tkóa ōe m̄chai lí thiaⁿū--bô.

1 Likes

Hoānsè iáu sī ū 1kóa sûlūi bôkāng, m̄kú m̄ sī -uiⁿ ê pō͘hūn, sī Gîlân chāitē chiah ū tih kóng ê sûlūi góa ē ohtit bat.

Chóngsī góa tih Gîlân chòpeng ê sî, chitkhoán chōnghóng mā bô tútio̍h kài chē, tosò͘ ê sûlūi kap Thôhûiⁿ ê oânná chhaputto.

1 Likes

(Góa chìnchêng kì--ê
Ûiⁿ ê, pūiⁿ, suiⁿ, phû ê, tūiⁿ khì, thangámûiⁿ, khachhuiⁿ, thâukengá, siānghó, puilíhó, siāngpan, ēhiáng, tāulieng, tāují, sngá, hoaná lānpha, hoaná kiùliù, chē chūliánchhia, ha̍kha̍k, kúkù...

1 Likes

Sngá góa khaktēng Gîlân chiah ū,

hoaná lānpha, hoaná kiùliù mā sī,

tāulieng kám sī tāuleng?

Ha̍kha̍k, kúkù sī sáⁿ? Che góa ūiáⁿ m̄ bat.

Chhun ê Thôhûiⁿkhiuⁿ chhiūⁿ siāngpan, siāngkhò... á sī chhiūⁿ sinseⁿ (siansiⁿ), sé hunsu (sé sinkhu), chípūiⁿ (chúpn̄g) oânná ū ánne kóng, m̄kú chit kúinā cha̍p tang Thôhûiⁿ jînkháu liûthong siuⁿ kín a, taⁿ ū chiok tang Thôhûiⁿkhiuⁿ ê lâng, pílē ūiáⁿ kiámchió chiâⁿ chē, sùiⁿ sī kiângboeh bô khì a.

1 Likes

Tio̍h, sī tāuleng, góa kámkak goán ū Éngchēng khiuⁿ.
Ha̍kha̍k sī ha̍khāu.
Kúkù sī lānchiáu, thongsiông kóng gíná--ê.
Hoanálānpha sī sîkèkó, hoanákiùliù (im óa きゅうり) sī koeánî.

Gòa chinchiàⁿ m̄chai Thôhûiⁿ sī ánne...góa chaiiáⁿ Gîlân tōakhài sī 1796 hitchūn chiah ū m̄sī "Pêⁿpo͘--ê(kúiā cho̍k m̄ná Kavalan)" ia̍hsī "Hoaná koah thâu--ê(Atayal?)" kòe--khì.

Ah che koahthâu ê kónghoat thiaⁿkóng goán Gîlân chiah ū iōng che leh kā gíná heⁿhkiaⁿ, saipō͘ bô chitê chōnghóng, ah chia ê lâng sī siáng, goán chìnchêng ū thólūn Tâioânlâng chhuthiān chìnchêng, nā kóng tio̍h chittīnlâng sī "Bânlâmlâng/gí"(mā bôài iōng Hànjîn, hoānsè ū tha̍kchheh--ê chiah chai), nā ài khah ha̍p hitchūn hoānsè ē iōng in kahiong kóng in ê ōe, tio̍h, lán chó͘ sian kîtiong chi̍tê, kóng che sī ài ū kakī ê káisoeh khoân lah, tio̍h ài te̍kpia̍t káisoeh.

Hó lah chúiàu thiaⁿ i kóng--ê, Tâioântósú:Nick Orange
https://www.facebook.com/profile.php?id=1068716483

1 Likes

Chiū góa chai, Ji̍tpún sîtāi bô Bânlâm chit ê sû, m̄kú ū chê ìsù kap chitmá Tiongkokōe Minnanren sioóa ê sû: Ēlâmlâng.

Góa ē jīnûi pêⁿtēlâng taⁿ tosò͘ kóng Tâioânōe, kap in ê chó͘sian kám choân sī ùi Tn̂gsoaⁿ lâi ê, che púnlâi tō sī ài hunkhui khòaⁿ ê bôkāng tāichì.

Thôhûiⁿ, Gîlân choa̍ttùi ū siūtio̍h Chiangchiu lâi ê îbîn énghiáng, chiah ē taⁿ lán ê ōe kap in Chiangchiuōe ū óakīn.

Chóngsī lán kám choân sī Chiangchiu îbîn ê kiáⁿsun, che tō sī 1 ê bê, chiūsùiⁿ ū 1kóa chó͘sian sī Chiangchiulâng, pílē tih só͘ū chó͘sian lāité iūkoh chiàm jōachē?

Khióngkiaⁿ he pílē bô ittēng ū jōa koân.

M̄kú Ēlâmlâng oânná m̄ sī Hànjîn, thianhā chhêngchāi bô chiàⁿkáng ê Hànjîn, kanna sī kīntāi Tiongkoklâng ê 1 chióng hoatbêng.

Lūnchin boeh kóng sī ū chiok chē mi̍h thang thólūn, m̄kú he tō kóng liáu ūiáⁿ hūiⁿ a.

Lēnggōa 1 ê góa khekhó Chianggí kap Tâigí ê kámsiáng sī, bôlūn lán kóng ê sī jōanī Chiangkhiuⁿ ê Tâioânōe, lóng bē sī Chianggí, hitlō kàisòaⁿ ūiáⁿ bêng, le̍ksú ê insò͘ hō͘ 2 pêng ōe ê chengchha ūiáⁿ tōa, éngoán bôkāng khì a.

1 Likes