Chhài chú liáu lâng soah bē iau

Kin-á-ji̍t ê pn̄g toh, kan-na chi̍t hāng m̄ sī góa ka-tī chú--ê, góa tiāⁿ lóng chú liáu, siān kah bô siūⁿ beh chia̍h.

Tú-chiah chú liáu, 6 tiám cha̍p kúi hun, 6:30 koh ài chài kok tiong seng khì siōng-khò, nā beh chia̍h kah pá mā chin kóaⁿ, kui-khì to̍h tńg-lâi khah chia̍h, ná chia̍h nā phah chit phiⁿ.

Goán bó͘ koh leh mn̄g kóng, ná ē chú chiah chē hāng...

Á to̍h goán lāu-bú ā, sáⁿ mi̍h peng-siuⁿ chhiau tio̍h hî-oân-á, lí tán--leh to̍h hām tang-o-á, chò-hóe chú thng, kúi-thâu-to thè hó--ah, chian chi̍t ē, kam-á-bi̍t ē-sái the̍h chhut-lâi chhá nn̄g...

Góa goân-lâi mā chiah thè (peng) chi̍t kheh-á bah si beh chhá chhang-á niâ...

Góa bó͘ leh mn̄g ê tông-sî, goán lāu-bú leh thau chhiò...

20210104_193248

5 Likes

Ta̍k-pái khòaⁿ Blues hiaⁿ siá chú-pn̄g ê tāi-chì lóng kám-kak lín tau chin nāu-jia̍t w

3 Likes

Ū-iáⁿ--o͘h, pún-lâi sī beh o͘-pe̍h siá, kiat-kó kám-kak kau-tài bē liáu, lú thi̍h lú chē. :rofl:

3 Likes

In-ūi chit-pái ê Bú-hàn hì-iām, góa chha-put-to chi̍t-tang bô tńg--khì Tâi-oân kah chhù-lāi-lâng chia̍h-pn̄g--ah.

2 Likes

Ī-hiong ê iû-chú, siūⁿ chhù ê lâng, tī hia lí to̍h ài pó-tiōng, nā beh tńg Tâi-oân mā ài ū kài tn̂g ê ká, lóng ài seng keh-lī 14 kang. :sweat_smile:

1 Likes

To-siā :slightly_smiling_face:

1 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.