Chháu-po-á ê peh-lēng-si

Tò-tńg--lâi su-liām ê kò͘-hiong

Ka-kī 1 chiah ko͘-chiáu bô phōaⁿ

Sòe-hàn-sî ū a-chek-á chhōa góa

Sì-kè chhit-thô ê lâm-koán chhī-tiûⁿ

Tăⁿ

Mā í-keng léng-léng-chheng-chheng

Mn̄g liáu chhù-piⁿ 1 keng koh 1 keng

Ū se̍k-sāi gún a-kong ê saⁿ sì keng

Bông-bông-biáu-biáu sa-bô, siūⁿ-bô

Phû-phû-tîm-tîm kha ta̍h bōe-si̍t

Khí-khí-lo̍h-lo̍h ê lāu-tiān-thui

Iûⁿ-sek ê kū kóng-kò khăng-páng

A-chek-á lí bô--khì ê chhù-téng-tiâⁿ

Chù-seng-niû-niû ê Hiuⁿ-hóe eng-ia

Chù-tiāⁿ sîn-pì bī-ti ê ūn-miā

Bô-khì ê lí, ko͘-sin tńg--lâi ê góa

3 lâu choân phâ-chhìn-koh ê iû-lo̍k-keng

Góa chhin-chhiūⁿ 1 chiah

Tī chháu-po͘-á chhit-thô ê pe̍h-lēng-si

Tòe oⁿ-oⁿ-kiò ê koah-chháu-ki-á thó-chia̍h-mih

Chia̍h-pá ah, tō beh koh lâi--khì

M̄ chai kám iáu ē-kì--tit āu-pái

Tò-tńg-lâi siàu-liām lí.

3 Likes

Gîlân?
(Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘Pó͘

Tio̍h-a, Gî-lân lâm-koán chhī-tiûⁿ lāi-té, í-chá gún a-kong ê tiàm, bē lâm-pak-hòe ê!

2 Likes

Siūⁿ boeh chioh mūi lín ka tī chhù lāi lâng kóng ōe kám iáu to ū Gî Lân khiuⁿ?

Phì lūn kóng "tò túiⁿ ·lāi su liām ê kò͘ hiang", lín kám ū án ne tih kóng? :raising_hand_man:

1 Likes

Ū--ah lán lóng thiaⁿ ū, ah ū tangsîá goán hia góa ē bôsèjī bô kóng, tio̍h koh pó͘ Gîlân khiuⁿ...

1 Likes