Chhèng-kàu chi̍t-ē, m̄-chai ta̍k-ke kám-kak 截圖 án-chóaⁿ kóng khah hó

Kok-ūi sian-chìn ta̍k-ke hó,
Siūⁿ lóng bô khah hó ê kóng-hoat, m̄-chai kám ū sáⁿ mi̍h kiàn-gī? Ló͘-la̍t!

Nā kóng (khok-pih gîn-bō͘) m̄-chai kám hó?

5 Likes

(M̄-sī sian-chìn)
Góa ē kóng kā ōe-bīn hip-siòng, mā hò͘ⁿ-kî kám-ū khah súi ê kóng-hoat.

4 Likes

JA,KR: 士牛奶削桌
VN: 影執幔形 (ōe-bīn siòng-phìⁿ)

3 Likes

Góa bat thiaⁿ lâng kóng "liap-tô͘".

6 Likes

Liap-iáⁿ piàn-chó liap-tô͘, che án-ne kóng té-té--ah, bē-bái neh.
Ló͘-la̍t.

4 Likes

mā ē tàng kóng "lí kám ē tàng hip hō͘ góa", "góa hip hō͘ lí", he ûnná sǹg leh hip siōng to tio̍h.

2 Likes

pháiⁿ-sè, ín-iōng ê só͘-chāi góa bô hoat tō͘ lí-kái.
ōe-bīn siòng-phìⁿ, liáu-kái, kám-un.

1 Likes

Nā án-ne kóng, sī ē-sái kóng (Lí chhiú-ki-á ōe bīn hip hō͘--góa), che sī it-tēng ē-sái liáu-kái, m̄-koh to̍h sī chok siūⁿ beh ài kóng kám ū nn̄g saⁿ jī to̍h ē-sái piáu-ta̍t chhut chit-ê hêng-ûi / tōng-chok ê sû.

2 Likes

JA <-- :jp:
KR <-- :kr:
士牛奶削桌 <-- chiàu án-ne tha̍k
VN <-- :vietnam:
影執 <-- Ảnh chụp
幔形 <-- Màn hình

2 Likes

Góa tha̍k--chhut-lâi ā! :joy: :+1:

2 Likes

Kám-siā lí siông-sè ê kái soeh.

1 Likes

Góa mā sī iōng liap-iáⁿ ê liap. Bô to̍h iōng lia̍h--ê.

4 Likes

to screen capture (vi; vt): 畫面lia̍h落來

screenshot (n): 截圖 tsia̍t-tôo(即ê詞本來應該是「畫面截圖」ê省略講法 :thinking:)既然screen capture是略影像,我個人認為screenshot台文會使號做「略影lia̍h-iáⁿ」。

3 Likes