Chhéng-kàu chi̍t-ê sû "tiùⁿ-teⁿ"

Kin-á-ji̍t siūⁿ-tio̍h chi̍t-ê sû liām khí-lâi sêng "tiùⁿ-teⁿ",
chiap-kīn "hoan", "lû" ah-sī "tiuⁿ" ê ì-sù.
Ex: Lí to̍h kè-sio̍k tī hia tiùⁿ-teⁿ bô iàu-kín, m̄ mài chia̍h-pn̄g to̍h thài.

Í-chêng chhù-lāi tiāⁿ-tiāⁿ iōng,
m̄-koh siūⁿ beh chhâ lóng chhâ bô,
m̄-chai-iáⁿ sī-m̄-sī góa siá m̄-tio̍h,
hi-bāng chai-iáⁿ ê lâng ē-tàng kā góa kà, chin to-siā :bowing_woman:

2 Likes

Ū-lâng pang góa chhōe-tio̍h ah, sī "tùn-teⁿ":

m̄-koh gún-tau lóng liām tiùⁿ-teⁿ, góa mā m̄-chai-iáⁿ sī án-chóaⁿ :sweat_smile:

2 Likes

Si̍t chāi, nā lí kóng tiùⁿ teⁿ góa leh thiaⁿ sī thiaⁿ ē hiáu tit, tiùⁿ tio̍h sī siūⁿ-khì bîn-á phòng sai sai ê ì-sù.

(Góa thiaⁿ ū m̄ koh tō bē hiáu tit kái soeh lih)

Ah tiuⁿ-iūⁿ = tiuⁿ lah.

1 Likes