Chhèng-kàu Tâi-gí chheng-ho͘ ê mê-kak

Tú-chiah khòaⁿ lâng teh mn̄g Tâi-gí án-chóaⁿ chheng-ho͘ bô chhin-chiâⁿ koan-hē ê ū-hòe cha-po͘-lâng, góa siūⁿ-tio̍h Ngô͘ Kok-Cheng tī Kái-bûn-soeh-jī bat hun-thiah ·kòe:

Tû-liáu "peh ·á" í-gōa, mā bat thiaⁿ lâng kóng ùi Ji̍t-pún-ōe lâi ê "o͘-jí-sáng". Chhiáⁿ-mn̄g ta̍k-ke, che nn̄g ê ha̍p-ēng ê tiûⁿ-ha̍p kap tùi-siōng kám ū cheng-chha?

Lēng-gōa, nā-sī cha-bó͘-lâng, tû-liáu "o͘-bá-sáng", Tâi-gí koh ē chóaⁿ-iūⁿ kiò ·neh?

3 Likes

A-chek ê bó͘ kiò A-chím ,A-peh ê bó͘ kiò A-ḿ
ang ê a-ché ,sió-mōe lóng kiò A-ko͘
tòe kiáⁿ kiò ko͘-·a
bô chhin-chiâⁿ koan-hē kiò chím-·a a̍h-sī ḿ-·a

3 Likes

To-siā hôe-tap.

Góa hiông-hiông siūⁿ-tio̍h goán bú ·á m̄-sī "tòe kiáⁿ kiò", sī "tòe ang kiò", i kiò goán tōa-peh, tōa-ḿ mā-sī kiò tōa-hiaⁿ, tōa-só; kiò goán a-ko͘, ko͘-tiūⁿ ē kiò a-ché, ché-hu án-ne. M̄-chai kám ū-lâng mā-sī án-ne? (I chha-put-to 60 hòe, goán pē-bú lóng ē-káng-lâng m̄-koh bat tī Tâi-pak seng-oa̍h 30 tang í-siōng.)

Góa kah goán sió-mōe to̍h-sī Hôa-gí gín-á :cry: Hán-ti̍t ū su-iàu ēng Tâi-gí kap bô se̍k-sāi ê lâng kóng-ōe, só͘-tì chia-ê mê-kak lóng bô-siáⁿ liáu-kái, ài te̍k-pia̍t khì o̍h.

2 Likes