Chhì-giām U+0358

'o͘'

Tī chia bô būn-tê, U+0358 bōe hâm he ín-kù-tiám sio-pōng.

M̄-koh góa kā-tī ê bāng-ia̍h soah ē.

http://gandalf.humanistic.org/~luibenghan/u0358.html

Che beh án-choáⁿ?

1 Likes

Jī-kut ê būn-tê...

o͘ khah pháiⁿ chhú-lí, ài ōaⁿ ligature glyph koh tiâu-chéng right advance, iā sī conditional kerning.

M̄-koh, chiàu lí án-ne kóng, eng-kai sī ta̍k-ê bāng-chām góa lóng ē tú-tio̍h būn-tê. Soah m̄-sī. Góa siūⁿ káⁿ sī bāng-chám ài kiò góa chit-pêng ê bū-láu-sà khì kéng ha̍h-iōng ê jī-kut?

Lí khoàⁿ góa hit-ia̍h kám mā ū būn-tê?

Lí ê bāng-ia̍h ná-chhiūⁿ 無 指定 jī-kut, 所以 browser tō 用 豫定 ê jī-kut (照 各人 電腦 加減 無仝).

Nā-sī chhiūⁿ Chiahpa.be ê ba̍ng-iah ū 指定 jī-kut, browser tō 照 所定 ê 順序 sa 電腦 內面 ū tàu hó ê jī-kut tián-sī 文字.

1 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.