Chhì kái koa-sû: Violet Snow (Taiwan Ver.)

Lú-thêng ê chu-bī
Chóng ū choa̍t-bōng kap hi-bî
Nā ū i, hoân-ló lóng hó-lī-lī
Chheng-ngá ē-khò-chit, i kā ta̍k hāng iok-sok lóng kian-chhî
Jīm-hô ê kiat-kio̍k lóng ū sin ê khai-sí
M̄ chai jîn-seng sī bi iah hí
Lán tio̍h siong-sìn it-chhè lóng ē sūn-sī

Sî-kan thang i-tī
Sin-khó͘-pīⁿ-thiàⁿ kap siong-pi
I kian-chhî, sè-kan ū ài siōng tin-kùi
Sí-tiong koh siù-khì, bōe-su niá-téng po̍h-seh ê kéng-tì
Sim-koaⁿ hoah-nī súi

Chin-sim si̍t-ì
Phín-tek ū-iáⁿ lán bô-thang giâu-gî
Su-iàu lán pó-sioh, bí-lē bô tè pí
Un-jiû khòaⁿ sè-sū kiam ū ióng-khì
Sêng-khún leh khòaⁿ tāi-chì

Bê-kiong ê si̍p-jī
Siáⁿ-mih sī ài ê tō-lí
Tó-ūi khì, thiaⁿ hoe-châng ê ōe-gí
Mài koh ba̍k-sái tih, cháu-chhē chū-iû ê lō͘ bián kiaⁿ-ùi
Ín lâng khí siuⁿ-si

Sî-kan thang i-tī
Sin-khó͘-pīⁿ-thiàⁿ kap siong-pi
I kian-chhî, sè-kan ū ài siōng tin-kùi
Sí-tiong koh siù-khì, bōe-su niá-téng po̍h-seh ê kéng-tì
Sim-koaⁿ hoah-nī súi

Ah... Éng-oán hô-sî
M̄-thang pàng bōe-kì
Hêng-iáⁿ khah siūⁿ mā sī i
Sim-koaⁿ hoah-nī súi
Sim-koaⁿ hoah-nī súi

type or paste code here

1 Likes