Chhiáⁿ ke khui chi̍t-ê kiān-khong/i-io̍h pêⁿ-tâi. 請加開一个健康/醫藥平台/論壇。

Góa chò io̍h-su, ka-kī khui io̍h-kio̍k. Chhiáⁿ khui chi̍t-ê Chhiáⁿ ke khui chi̍t-ê kiān-khong/i-io̍h pêⁿ-tâi/lūn-tôaⁿ. Nā ū sek-ha̍p ê chú-tôe góa ē-tàng chò chi̍t-kóa tì-sek kái-soat. Nā ta̍k-ke ū kiān-khong kah i-io̍h hong-bīn ê gî-būn, góa mā ē-tàng kái-tap. Mā hi-bāng ū kî-tha i-liâu pōe-kéng ê lâng tàu-tīn lâi thó-lūn.
我做藥師、加忌開藥局。請加開一个健康/醫藥平台/論壇。若有適合个主題我會凍做一卦智識解說。若大家有健康甲醫藥个疑問、我嗎會凍解答。嗎希望有其他醫療背景个人鬥陣來討論。

9 Likes