Chhiáⁿ-mn̄g kám ē-sái khui chi̍t-ê ACGN thó-lūn hun-lūi

Chhiáⁿ-mn̄g kám ē-sái khui chi̍t-ê ACGN thó-lūn hun-lūi
ACGN stands for anime,Comic,game,novels
ná ē-sái gún thó-lūn khah lī-piān

1 Likes

Ū A-ni-mê, sī bo̍k-chêng hì-hn̂g ē-kha ûi-it chi̍t-ê sub-tiâⁿ, khòaⁿ kám su-iàu kái-miâ lâi pau-hâm báng-gà, tiān-tōng téng-téng.

Lēng-gōa chioh chit phiⁿ thó-lūn chi̍t-ē, khòaⁿ hì-hn̂g kám ē-sái hun khah iù-lō͘. Chit-má im-ga̍k ū 4 phiⁿ, hì-kio̍k mā ū 3 phiⁿ, èng-kai mā ē-sái siat sub-tiâⁿ, khah hó tha̍k.

3 Likes