Chhiáⁿ-mn̄g ta̍k-ke tùi gene 改造食物 ê siūⁿ-hoat

Chăng gúnbú the̍h chi̍t-tē bô gene kái-chō ê tāu-koaⁿ hō͘ góa chia̍h.
Kóng bé che khah kùi, m̄-koh gene kái-chō ê chia̍h-mi̍h tùi sin-khu m̄-hó, án-ne khah hòng-sim...

Góa tio̍h ín-kóng "Lán tau bô lâng tùi chia̍h-mi̍h kòe-bín, bô su-iàu ke-liáu-chîⁿ bé che lah"

Sui-bóng chē-chē-lâng kiaⁿ-kìⁿ gene kái-chō ū kòe-bín í-gōa ê būn-tê.
M̄-koh góa siūⁿ-siūⁿ-leh, kòe-khì cha̍p-tang í-lâi, kám-ū chi̍t-hāng chia̍h-mi̍h an-choân būn-tê sī in-ūi gene kái-chō?
Èng-kai sī bô lah, che tian-tó khah-iâⁿ 頂新 ê iû.


PS
Genetically modified foods Ji̍t-pún-lâng siá-chò 「 遺伝子組換え食品」
Góa pún-lâi siūⁿ-beh tùi in siá 「組換」 m̄-koh siūⁿ--tio̍h hiān-chú-sî ta̍k-ke èng-kai m̄-bat chit-jī, tio̍h soah ah.

5 Likes

Góa mā bô liáu-kái lâng sī án-nóa hiah kiaⁿ chia̍h-mi̍h ê genes kái-chō. Genes kái-chō m̄ tō sī kó͘-chá lâng thiau-kò͘-ì kā nn̄g sek hoe khǹg chò-hóe, seⁿ chhut sin sek-chhái ê hoe?

Chhiūⁿ lí kóng ê, bô kòe-bín tō hó, hûiⁿ-ti̍t, chia̍h-mi̍h khǹg ji̍p bì pak-tó͘ lāi, ūi-sng lóng kāng khoán kā siau-hòa, lóng kāng-khoán khip-siu i ê nn̄g-pe̍h, thn̂g, u.u., m̄ sī teh khip-siu i ê genes.

Góa kám-kak khah hó chhiò ê: chit-má ū chin chē lâng kiaⁿ chia̍h-mi̍h ê genes kái-chō, soah m̄ kiaⁿ hì-iām chù-siā -- tō sī chin-chiàⁿ ē kái-chō lí pún-lâng ê genes ê tāi-chì.

4 Likes

Guá kám-kak GMO tsin an-tsuân,bu̍t su-iàu ti̍k-pia̍t phiau-sī Non-GMO.

Ke̍k kiaⁿ-sí--ê soah m̄-chai sí.