Chhia-piⁿ chiò-kiàⁿ

Sò͘-chu sī ài súi ê cha-bó͘ gín-á. I kiâⁿ tī lō͘--lin, khòaⁿ tio̍h thêng tī lō͘ piⁿ ê chhia, bīn tu óa chhia-thang beh chiò-kiàⁿ, póe thâu-chang. Chhia lāi Tân táng--ê leh kóng tiān-ōe, hiông hiông khoàiⁿ chi̍t ê cha-bó͘ gín-á bīn tu lâi. Tiān-ōe kóng soah, hit tiuⁿ bīn iáu tī--leh. Tân táng--ê thang-á-mn̂g ká loaih: "Ko͘-niû-á, án-ne ū súi la! Góa seng lâi heh!"

1 Likes

Chit phiⁿ chhiò-ōe sī tó-ūi hó chhiò?
Góa ná khòaⁿ bōe chhut lâi?

Sò͘-chu ê chhiò-ōe ū chin-chē.
I Í keng m̄-sī sió-ko͘-niû á!