Chhiáⁿ-thiap liân-á

Chia̍h pá ·bē kong-khai chìn-chêng, ta̍k-ke kám ū chi̍t kóa iú-chì siūⁿ beh seng chhiáⁿ ji̍p lâi?

Chhiáⁿ-thiap liân-á chhiáⁿ m̄ bián kong-khai pho͘, su-sìn hō͘ pêng-iú tō hó:

https://chiahpa.be/invites/bb2c3f6fe2820bdba114b692c5878406
3 Likes

Kám ū hān-chè iau-chhiáⁿ jîn-sò͘?

1 Likes

Chit ê liân-á 20 ê, ēng liáu chiah koh tah sin ê.

1 Likes

20 ê chhiáⁿ-thiap ēng liáu liáu. Í-keng ōaⁿ sin ê bāng-liân-á ŏ͘.