Chhiúhōaⁿthui(esclator) ê siau'sit

Goânlâi sèkài ê CHT(*1) māē khiā chi̍t pêng hō͘ lâng kòe,
Ū--ê khiā chiàⁿpêng, ū--ê tòpêng
lílūnsiōng lóng khiā sī tùi ta̍kê lóng hó, ah he sī lílūn,
chhōe ū--ê giánkiù lóng sitpāi,
k, ánne góa kám sī mài koh kianchhî ài khiā tòpêng--ah?
Góa ùi 17 18 hòe khaisí--ê, 5 nî ū ah neh.
Kóng ē khah kín pháiⁿ--khì he sī khah hàm--lah, he bô hiah lám.

*1: Eh, Tekgí ūtangsîá mā chiok tn̂g, in kám mā ē siá ánne?

That's Why Escalator Stairs Have Grooves

1 Likes

Góa sī kám-kak tī chhiú-hōaⁿ-thui téng-koân mài kiâⁿ mài cháu tùi ta̍k-ke lóng khah an-choân, kóaⁿ sî-kan ê tiō ka-tī khì peh lâu-thui. M̄-koh ū-tang-sî-á piⁿ-a bô lâu-thui...

Ē, ū chi̍t-kóa tiāⁿ-tiāⁿ iōng
bzw. = beziehungsweise
zzgl. = zuzüglich
Hbf. = Hauptbahnhof
PLZ = Postleitzahl
usw. = und so weiter

2 Likes

Hó lah góa koh khiā tòpêng.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.