Chhòng-chō Tiong-kok - The Invention of China

Chit kúi kang kā chit pún chheh khòaⁿ liáu liáu. Kiông-lia̍t thui-chiàn.

Lōe-iông, Chia̍h pá ·bē ê lâng ke-kiám í-keng chai-iáⁿ, m̄ koh chit pún chheh ū chē chē gián-kiù kap sè-chiat:

  • Ùi Tāi Chheng Tè-kok kah Tiong-hôa Bîn-kok kau hiān-tāi ê PRC, "Tiong-kok" ā sī "China" chit ê miâ sī ùi toeh lâi ê?
  • Hàn-jîn, Hàn-cho̍k, Hôa-jîn án-ná tēng-gī, hun-piān, ùi toeh lâi?
  • "Tiong-kok" ê lâng, le̍k-sú, léng-thó͘, chú-koân, gí-giân téng téng

Chia ê mi̍h-kiāⁿ, chit pún chheh lóng ē chim-chiok koan-chhat, siông-sè kái-soeh.

Khòaⁿ ū Eng-gí ê pêng-iú, ē sái kā tha̍k khòaⁿ māi ·a.

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300234824/invention-china

7 Likes

Chit-pún chheh ê chiân-tê chin ū chhù-bī, góa í-keng hā-chài--ah, khòaⁿ-māi ū lí--bô. To-siā thui-chiàn.

1 Likes