"Chi̍t ē" (1 ē) kap "khí lâi" kám ū khiàm ēng liân-oe̍h?

Thoân-thóng Tâi Lô jī siá "chi̍t-ē" kap "khí-lâi" khah chē. "Chi̍t ē" kap "khí lâi" oân-ná chin chē lâng siá, sui-jiân sī chió-sò͘. Thang chai chia ê sû-cho͘ "m̄ bián" chhah liân-u̍ih; chiàu kóng làng phāng mā khah kui-khì, khah ū lī-ek. "Chi̍t," "ē," "khí" kap "lâi" lóng sī tan-sû (ē sái to̍k-li̍p sú-iōng), tī chia mā bô chiap-thâu-sû, chiap-bóe-sû ê sèng-chit.

Nā siá "siūⁿ beh," "siōng kài," nà m̄ siá "khí lâi," "chi̍t ē"?

@Kongthui

1 Likes

khak-si̍t góa chàn-sêng

(Gún sī ū tòa pa̍t ūi teh thó-lūn che. Siūⁿ kóng tiàm chia thó-lūn khah si̍t-chāi.)

"Khí-lâi" kap "khí lâi" chū chá lóng ū lâng siá; 2 hāng lóng chèng-khak. Nā siá lâi kóng, lán tong-jiân "chàn-sêng" siá "khí lâi" kap "khí-lâi."