Chi̍t lia̍p kam-á ū cha̍p bān

A-hong khiàm A-êng 10 bān. A-hong the̍h 1 lia̍p kam-á lâi hêng i.
*Chi̍t lia̍p kam-á ū 10 bān (10peices)

11 Likes

Lo̍h-bóe...
A-Hong to̍h hō͘ lâng tn̄g kha-kin a. :cold_sweat:

6 Likes

A-hong tī chia...:rofl:

1 Likes